Informace VZP ČR k uplatňování regulačních srážek za 2017

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR informovala ČLK, že byly 
ukončeny výpočty regulačních srážek za léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky, vyžádanou péči a ZUM/ZULP pro segmenty 
ambulantních specialistů a gynekologů za rok 2017. 

V souladu s dohodou uzavřenou mezi VZP ČR a ČLK nebudou uplatňovány 
regulační srážky za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky. 

Regulační srážka za vyžádanou péči a za ZUM/ZULP bude u 
ambulantních specialistů uplatněna pouze u těch poskytovatelů, u 
kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou 
o více než 200 000 Kč. U ambulantních gynekologů bude uplatněna 
regulační srážka za vyžádanou péči rovněž pouze u těch 
poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného 
úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč. O oprávněnosti 
regulační srážky bude v těchto případech rozhodovat rozhodčí 
orgán složený z jednoho zástupce VZP ČR, jednoho zástupce ČLK a 
jednoho odborníka z daného oboru a regulační srážka bude uplatněna 
až po projednání případu rozhodčím orgánem. Podmínkou projednání 
regulační srážky rozhodčím orgánem je podání písemné námitky 
proti regulační srážce ze strany dotčeného poskytovatele. 

Upozorňujeme poskytovatele, kterým byla za rok 2017 ze strany VZP ČR 
vypočtena regulační srážka za vyžádanou péči nebo ZUM/ZULP, že je 
třeba, aby ve lhůtě uvedené ve vyúčtování VZP ČR písemně 
sdělili, že s uplatněním regulace nesouhlasí. Konkrétní 
zdůvodnění nesouhlasu lze uvést již v tomto sdělení (písemné 
námitce), nebo ve lhůtě, kterou si poskytovatel ke zpracování 
zdůvodnění sám určí. Pokud poskytovatel nestihl písemnou námitku 
podat ve lhůtě, kterou určila VZP ČR, je třeba, aby tak učinil bez 
zbytečného odkladu.