Ambulance

VZP na základě dohody s ČLK prakticky nebude uplatňovat regulace ani za rok 2014

Článek - 11.12.2014 | Ambulance

VZP na základě dohody s ČLK prakticky nebude uplatňovat regulace ani za rok 2014. Více...

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015 v podobě, v jaké byla rozeslána k připomínkám 10.11.2014, s připomínkami.

Článek - 14.11.2014 | Ambulance

Po prostudování návrhu s ním vyjadřujeme zásadní nesouhlas, a to ze tří významných důvodů:

1) V médiích jsme v posledním měsíci registrovali informaci, že poskytovatelé mají v roce 2015 dostat přes úhradovou vyhlášku navýšení příjmů za účelem možnosti zvýšení platů jejich zaměstnanců. Předpokládali jsme, že u nás se toto odrazí v úpravě hodnoty bodu.

V návrhu, který jsme dostali k připomínkám, přiměřené navýšení zcela chybí. Nesouhlasíme s tímto nerovným přístupem vůči našim ambulancím.

2) V příloze návrhu vyhlášky, která řeší úhrady nemocničních ambulancí, je počítáno s tím, že do úhradového vzorce jim bude započítáno 100% bodů, které měly v roce 2013 sníženou hodnotu. Naprosto nerozumíme tomu, proč to u nás má být jen 55%. I toto považujeme za diskriminaci a nesouhlasíme.

Babiš žádá ministra zdravotnictví i VZP o vyřešení sporu s Protonovým centrem

Článek - 3.04.2014 | Ambulance

Všeobecná zdravotní pojišťovna by podle ministra financí měla do týdne, kdy končí promlčecí lhůta, podat žalobu na neplatnost smluv s Protonovým centrem. Česku prý hrozí, že za jeho provoz bude muset zaplatit až 15 miliard korun.

Ministr financí Andrej Babiš varuje před ztrátou 15 miliard korun ve sporu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) s Protonovým centrem. Ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi (ČSSD) i vedení VZP proto zaslal otevřený dopis.

"Chtěl bych vás vyzvat, abyste se pokusili zjednat nápravu situace, kvůli níž hrozí VZP respektive státu platba za provoz Protonového centra Praha ve výši přibližně 15 miliard korun," stojí v dopise.

Za VZP je dopis určený předsedovi správní rady Jiřímu Běhounkovi a řediteli pojišťovny Zdeňku Kabátkovi.

Vyjádření ministra zdravotnictví, VZP i Protonového centra server IHNED.cz zjišťuje.

Dohoda mezi ČLK a VZP o kompenzaci negativního dopadu změn v Seznamu zdravotních výkonů pro ambulantní internisty za rok 2013

Článek - 21.01.2014 | Ambulance

S účinností od 1.1.2013 Seznam zdravotních výkonů zkrátil časy klinických vyšetření v některých lékařských oborech. Nejvíce byli touto změnou postiženi internisté.

Zatím co pro rok 2012 platilo:

11022 Cílené vyšetření – čas 40 min., 320 bodů

11023 Kontrolní vyšetření – čas 20 min., 160 bodů

Pro rok 2013 dle SZV platilo:

11022 Cílené vyšetření – čas 30 min., 241 bodů

11023 Kontrolní vyšetření – čas 15 min., 120 bodů

Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo v oboru vnitřní lékařství zcela bezprecedentní.

Petice Chceme kvalitní zdravotnictví

Článek - 7.02.2013 | Ambulance

Petice občanů České republiky  za zachování fungujícího zdravotnictví, kterou budou podepisovat pacienti v ambulancích ke stažení zde.

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s. (dále také jen SAS) k úhradové vyhlášce MZ na rok 2013 a k plánovaným protestům proti nim.

Článek - 5.02.2013 | Ambulance

 

Rada SAS konstatuje, že úhradová vyhláška pro rok 2013 je pro nás obrovským překvapením a zároveň zklamáním. Do poslední chvíle jsme se snažili vedení MZ přesvědčit, aby ekonomicky nelikvidovalo ambulantní specialisty (dále také jen AS), což se, bohužel, zatím nepodařilo, resp. byly dosaženy jen malé a dopadem jen dílčí úspěchy.

S nastavením úhrad pro AS v roce 2013 nadále nesouhlasíme. Máme za to, že neexistuje žádná relevantní ekonomická potřeba segment AS takto decimovat.

Stanovisko SAS, ČLK a dalších poskytovatelů k návrhu úhradové vyhlášky

Článek - 5.12.2012 | Ambulance

Připomínky Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS), České lékařské komory (dále také jen ČLK) a ostatních zástupců ZZ v segmentu AS a části komplementu k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 27.11.2012.

Schváleno na jednání 4.12.2012

Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče a komplementu vyhlašují, že nesouhlasí:

1) s tím, že by u ambulantních specialistů měla zůstat stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč, u odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů ve výši 1,08 Kč a u odbornosti 809 (RTG) na hodnotě 1,05 Kč.

2) s koeficientem 0,98 v úhradovém vzorci,

Stanovisko Rady SAS ČR k záměru MZ dát lékařům povinnost sdílet medicínská data o pacientech

Článek - 21.06.2012 | Ambulance

 Rada SAS posoudila mediální výstupy z konference o e.health pořádané MZ dne  19.6.2012. Její členové se sice hlásili k účasti na této konferenci, bylo jim ale sděleno, že kapacita sálu je vyčerpaná a že tedy se účastnit nemohou. Proto nám nezbylo nic jiného než počkat, až budou k dispozici prezentace na webu MZ a články v denním tisku.

 Rada SAS registrovala, že MZ ohlásilo záměr nejspíše vytvořit nové centrální úložiště všech dat o pacientech, do nichž budou lékaři povinni zasílat data o pacientech, resp. v nichž budou povinni ta data sdílet.

Rada SAS nesouhlasí:

Připomínky Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012

Článek - 5.12.2011 | Ambulance

Po prostudování tohoto návrhu Rada SAS vyhlašuje, že nesouhlasí:
1)     s tím, že u ambulantních specialistů zůstává stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč,
2)     s plánovaným snížením degresivní hodnoty bodu z 0,30 Kč na 0,20 Kč, tj. o 33% - také u ambulantních specialistů,
3)     se zpřísněním limitů ambulantním specialistům u všech regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP, indukovaná péče),
4)     se snížením úhrady komplementárních pracovišť,
5)     se snížením hodnoty bodu u screeningových vyšetření např. v případě kolonoskopií při vyhledávání kolorektálního karcinomu,

Hrozí zrušení 12 000 lékařských praxí? Lékaři se brání

Článek - 20.07.2011 | Ambulance

U našich západních sousedů se stupňuje tlak na privátní lékaře. Vedou se diskuze o případné redukci počtu soukromých zdravotnických zařízení. Dle Svazu smluvních lékařů nelze v Německu zrušit 12 000 privátních praxí, což navrhuje Svaz zákonných pojišťoven, aniž by tím neutrpěla zdravotní péče. Tento požadavek předsednictva svazu zákonných pojišťoven (GKV), dle vyjádření předsedy představenstva svazu smluvních lékařů Andrease Köhlera, neodpovídá realitě a přehlíží zájmy pacientů. „Zažíváme v současnosti v Německu rostoucí nedostatek lékařů. Stále více lidí se dožívá vysokého věku a tito lidé potřebují dobrou ambulantní péči“, uvedl šéf svazu smluvních lékařů.

Reagoval tak na iniciativu „Odkup praxí k napravení nerovnoměrného rozdělení smluvní lékařské péče“ prognostického institutu, která byla vypracována na žádost představenstva svazu zákonných pojišťoven (GKV).