Zákon o zdravotních službách vstoupil prvního dubna v platnost

Od včerejšího dne vešel v platnost zákon, který po mnoha letech nahradil platný Zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb.. V „seriózním tisku“ se debatuje především o tom, jak sehnat souhlas rodičů z rozvedených rodin, ale přitom je zjevné, že nový zákon přináší množství změn a povinností i v jiných oblastech, nejenom pro pacienty ale i pro provozovatele zdravotnických zařízení. O jaké změny se konkrétně jedná?

Povinnost poskytovatele oznamovat příslušnému správnímu orgánu (v Praze Magistrát hl. m. Prahy) všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení  oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 15 dnů od doby, kdy se o nich poskytovatel dozvěděl.<--break- />

Správní orgán může pozastavit nebo odejmout toto oprávnění, pokud poskytovatel závažně nebo opakovaně poruší stanovené povinnosti nebo neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě nebo např. vede dokumentaci v rozporu se zákonem nebo např. neplní povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení. Dále lze oprávnění možno odejmout, pokud poskytuje služby pod vlivem návykové látky, použil osobu nezpůsobilou k výkonu zdravotnického povolání nebo opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Oprávnění může být odejmuto, pokud nejsou zdravotní služby poskytovány po dobu delší než rok (lze požádat o pozastavení, ale max. na 1 rok). Dále je třeba požádat o přerušení poskytování zdravotních služeb na dobu delší než jeden měsíc, pokud je poskytovatel nebude déle než měsíc poskytovat.

Pacient má právo na volbu poskytovatele, vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků zúčastněných na poskytování zdravotních služeb, má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.

Pacient může vyslovit zákaz poskytování informací kterékoliv osobě, u nezletilého pacienta bude potřeba souhlas obou rodičů k poskytnutí zdravotních služeb s potenciálem podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta.

Tzv. dříve vyslovené přání má byt zohledněno, pokud se vztahuje k nastalé situaci, má písemnou formu včetně písemného poučení pacienta o důsledcích a má platnost 5 let.

Součástí tohoto zákona se staly i povinnosti poskytovatelů, jejichž neplnění může vést i k poměrně významnému finančnímu postihu v přestupkovém a správním řízení, mezi kterými jsou např.:

- povinnost pacientům zpřístupnit na viditelném místě ordinační hodiny (a provozní hodiny) název obchodní firmy nebo poskytovatele včetně identifikačního čísla (sankce až 50 tis.)

- zajistit v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb jiným poskytovatelem (tj. včetně ambulantních specialistů - doposud povinné pouze pro PL)

- zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas (pokud nebude zapotřebí podobný seznam, tak se doporučuje sepsat tzv. Rozhodnutí poskytovatele o tom, že u žádného zdravotního výkonu není vyžadován informovaný souhlas písemnou formou - sankce až 100 tis.)

- zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotnických služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a učinit jej dostupným pacientům

- vést evidenci stížností a způsobu jejich vyřízení (tedy zavést sešit s tímto názvem – možná sankce opět až 50 tis.)

- podílet se na žádost krajského úřadu na zajištění lékařské pohotovostní služby

- umožnit vstup do prostor zdravotnického zařízení osobám pověřeným správním orgánem nebo smluvní zdravotní pojišťovnou atd.

- předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecného lékařství, je-li znám

- zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

- zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas

- v případě existence dvou variant daného výkonu podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, je nutné zaznamenat, že pacientovi byly nabídnuty obě varianty a ten musí písemně schválit souhlas s dražší variantou – při opakovaném porušení této povinnosti sankce až 1 mil. korun

Jak se mění práva zdravotnického pracovníka?

- Ten má nově právo neposkytnout zdravotní služby, pokud by přitom došlo k přímému ohrožení jeho života nebo vážnému ohrožení jeho zdraví. Rovněž je může odmítnout poskytnout (nevzniká-li však přímé ohrožení života či vážné poškození zdraví), jestliže by to odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání.

- Dalším pozitivem je fakt, že předání dokumentace, např. soudnímu znalci v rámci přípravy obhajoby při vedení soudního sporu, není považováno za porušení povinné mlčenlivosti.

- Novým ustanovením je právo poskytovatele ukončit péči o pacienta, který úmyslně a soustavně nedodržuje individuální léčebný postup nebo přestal poskytovat součinnost pro poskytování zdravotnických služeb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn k aplikaci přechodných ustanovení paragrafů 121 a 122 Zákona o zdravotních službách, který řeší tolik diskutovanou otázku tzv. „přeregistrací“.  Z metodického pokynu vyplývá, že soukromý lékař provozující nestátní zdravotnické zařízení, který nehodlá měnit rozsah své činnosti, doloží pouze vyplněnou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a to bez dalších doprovodných dokladů (!).

Od 1.4. platí i novela zákona č.48/1997 Sb. (provedená zákonem č.369/2011 Sb.), kde platí povinnost  poskytovatelů vůči  zdravotní pojišťovně pravidelně předávat seznam jednotlivých nositelů výkonů (RČ, celé jméno, titul a kategorie nositele výkonů) a to vždy do třiceti dnů od konce uplynulého čtvrtletí, resp. hlásit alespoň změny ke kterým v tomto období došlo.

Autor: MUDr.Martin Opočenský Ph.D.