Ostatní

Květen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 26.06.2012 | Ostatní

Firma GlaxoSmithKline a univerzita Yale se dohodly na dalším společném vývoj zcela nově definované skupiny léčiv pomocí PROTAC technologie – tzv. chimerické molekuly ovlivňující proteolýzu (proteolysis targeting chimeric molecules). Tato technologie pomáhá odstraňovat kauzální proteiny, respektive jejich části působící onkologická a zánětlivá onemocnění. GSK výsledky základního výzkumu použije k výrobě jednotlivých léků a Yale bude mít z každého léku svá procenta. 

Výsledky jedné z největších studií v léčbě srdečního selhání WARCEF (Warfarin and Aspirin for Reduced Cardiac Ejection Fraction) byly nedávno publikovány v NEJM. Tato desetiletá studie ukázala, že při užívání podstatně levnějšího aspirinu bylo roční riziko úmrtí, cévní mozkové příhody a mozkového krvácení srovnatelné s warfarinem (7.93 proti 7.47%).

Roman Šmucler: Podnikat v Česku ve veřejném zdravotnictví není dobrý nápad

Článek - 18.06.2012 | Ostatní

Po sedmnácti letech podnikání v Česku míří Roman Šmucler (43), majitel sítě klinik estetické chirurgie Asklepion, za hranice. Lékař a podnikatel, kterého proslavilo mimo jiné televizní moderování, chce firmu od příštího roku přesunout do německy mluvících zemí a spojit se s tamními investory. Služby bude nabízet stále v Česku, spolumajitelé ale budou němečtí či švýcarští.

Prague Intervention VI.

Článek - 11.06.2012 | Ostatní

Kdo po roce opět navštívil sympozium pořádané Kardiologickou klinikou 2. lékařské fakulty, nemusel díky přednášejícím hostům rozhodně litovat. Moderní trendy v kardiovaskulární medicíně, jak zní podnázev sympozia, byly prezentovány kvalitními řečníky a přehledným způsobem, což napomáhá jejich zavádění do každodenní praxe. Oproti podobným sympoziím zde nechybí důraz na mezigenerační předávání zkušeností, přednášky prof. T. Klímy- kardiovaskulárního patologa pracujícího od r. 1968 v Texas Heart Institute a doc.V. Červenky- jednoho ze zakladatelů naší intervenční kardiologie, nám připomínají složitou cestu, kterou musely projít dnes rutinní metody, jako jsou endomyokardiální biopsie (nezbytná pro prevenci rejekce štěpu po transplantace srdce) a perkutánní koronární intervence.

V úvodní sekci věnované kardiovaskulární chirurgii dále vystoupil prof. R. Lischke z III. chirurgické kliniky FN Motol s velmi zajímavou přednáškou přibližující aktuální stav transplantace plic u nás a ve světě.

Statiny a zvýšené riziko vzniku DM

Článek - 4.06.2012 | Ostatní

Na základě pokynu FDA bylo do příbalového letáku koncem února 2012 doporučeno doplnit upozornění, že „při užívání statinů byly popsány případy vzestupu lačné glykémie a glykovaného hemoglobinu “. FDA však zároveň vyjádřila svoji víru v to, „že snížení kardiovaskulárního rizika při užívání statinů vyvažuje toto nově zjištěné malé riziko."

Je samozřejmé, že každá nová informace o jedné z nejpoužívanějších skupin léčiv, vzbudí velkou pozornost všech zainteresovaných, zejména pacientů. Pozornost k tomuto problému přitáhly výsledky studie JUPITER s rosuvastatinem, dnes nejúčinnějším zástupcem této skupiny léků na snižování hladiny cholesterolu.

Duben 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 28.05.2012 | Ostatní

V USA vydávají více za onkologickou léčbu než v Evropě, ale podle uveřejněné studie v Health Affaires američtí onkologičtí pacienti žijí oproti těm evropským přibližně o 2 roky déle. V letech 1995-1999 tito pacienti přežívali v průměru v USA 11.1 let, v Evropě přitom 9.3 roků. Cena za delší přežívání na jednoho pacienta představuje 61 tisíc dolarů, o které Američané musejí zaplatit více. Další studie však prokázala, že jsou ochotni si i za tuto dražší léčbu připlatit v ceně své zdravotní pojistky (až o 13 dolarů měsíčně více).

V roce 2011 počet tzv. repů, neboli farmaceutických reprezentantů, celosvětově mírně klesl, konkrétně o 1.8%. Největší pokles byl zaznamenán ve Francii (o 12%), v Japonsku (10%) a USA (7%).  Podle údajů společnosti Cegedim naopak jejich počet prudce roste na rozvíjejících se trzích, jako je Čína (o 18.6%), Brazílie (o 3.5%). Nejvíce repů pracuje v USA (73.7 tisíc), v Číně (65.8) a v Japonsku (54.2), celosvětově je jich 413 tisíc.

Jaká je léčebná praxe při pohledu na výsledky klinických studií?

Článek - 21.05.2012 | Ostatní

Odpovědí na tuto otázku se zabývali přednášející na sympoziu firmy Merck Sharp & Dohme, které proběhlo v rámci XX. sjezdu České kardiologické společnosti. Prof. Richard Česka se ve své přednášce, Lipidy v Kardiovaskulární prevenci - co ještě můžeme udělat, věnoval tomuto tématu, kdy využil své dlouhodobé zkušenosti vedoucího Centra preventivní kardiologie založeného před mnoha lety nestorem naší lipidologie prof. Šobrou. Prof. Češka připomněl výrazný pokles mortality pacientů s familiární hypercholesterolemií (FH) po zahájení terapie statiny. Mortalita FH byla ještě v 80. letech až 100x větší než u srovnatelné a zdravé populace. Studie 4S, která prokázala 30% pokles celkové mortality (většina dnes končících studií, respektive preparáty v nich použité, mohou pouze závidět), přispěla k tomu, že prognóza pacientů s familiární hypercholesterolemií se podstatně zlepšila (pokles na 17x vyšší riziko úmrtí oproti zdravé kontrolní skupině).<--break- />

Co také zaznělo v HOT LINES na Kongrese v Brně?

Článek - 17.05.2012 | Ostatní

Prof. Kautzner představil studii PALLAS. Studie PALLAS byla plánována jako další ze série klinických studií věnovaných novému antiarytmiku – dronedaronu a jeho úloze v léčbě fibrilace síní (FS).Východiskem pro studii PALLAS byly výsledky předchozí studie ATHENA, kde byl dronedaron podáván nemocným s paroxysmální nebo perzistující FS a přítomností alespoň jednoho rizikového faktoru jako věk, arteriální hypertenze, diabetes mellitus, předchozí mozková příhoda a další. Studie prokázala snížení počtu hospitalizací a lepší přežívání nemocných, kteří brali dronedaron.U částí nemocných s perzistující FS kontroloval dronedaron dobře komorovou odpověď a jinak nebyl významný rozdíl ve výsledcích od výsledků samotné studie.

Léčba chronického únavového syndromu pomocí počítače

Článek - 14.05.2012 | Ostatní

Pro někoho sci-fiction, někde již možná alternativa léčebného procesu. Studie z Holandska ukazuje, že je možné efektivně provádět behaviorální léčbu chronického únavového syndromu alespoň u adolescentů. Tedy ve věkové skupině (věk 12-18 roků), která oproti starším generacím žije s počítačem v naprosté symbióze.

Studie s názvem FITNET (Fatigue In Teenagers on the interNET) autorů S. Nijhof byla uveřejněná v dubnovém čísle časopisu Lancet. Dohromady 135 teenagerů bylo rozděleno do 2 skupin, kdy polovině byla poskytnuta obvyklá léčba a druhé polovině byla cestou on-line poskytnuta interaktivní kognitivně-behaviorální léčba.

Březen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 16.04.2012 | Ostatní

Velké farmaceutické firmy vydávají ročně až 40 milionů eur na ovlivňování přijímaných rozhodnutí v rámci struktur Evropské unie. Polovina z této částky je vydávána za lobbisty působící přímo na půdě Evropského parlamentu. Za stejným účelem, podle analýzy Health Action International vycházející z dat tzv. EU´s lobby transparency register, vydávají nevládní zdravotnické organizace ročně pouze 3.4 miliony eur. Tento register je však dobrovolný a navíc mnohé farmaceutické firmy do něj tyto údaje nevkládají. Předpokládá se, že reálná částka bude nejméně 2x větší neboť počet lobbistů pohybujících se v oblasti farmaceutického průmyslu se blíží číslu 220.

Protelos (ranelát stroncia) od firmy Servier, podle studie prezentované na Evropském osteologickém kongresu v Bordeaux, o 1/3 zpomalil progresi osteoarthrozy v kolenních kloubech.

Jak často se setkáváme s opravdovou rezistentní hypertenzí?

Článek - 12.04.2012 | Ostatní

V minulém týdnu proběhl již 10. ročník pravidelného setkání zájemců o problematiku hypertenze, které připravil prof. J.Widimský jr. z Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze z III. interní kliniky 1.LF UK. Nejvíce mě zaujala část týkající se tzv. rezistentní hypertenze a polemika okolo stále experimentální léčebné metody, kterou je zatím renální denervace.

Již samotná prevalence rezistentní hypertenze, definovaná jako TK nad 140/90mmHg přes léčbu trojkombinací antihypertenziv obsahující diuretikum, kolísá podle prof. J. Widimského jr. nejen s ohledem na věkové složení zkoumané populace, ale i podle charakteru specializace vyšetřujícího pracoviště (kardiologická, nefrologická ambulance atd.).