Ostatní

Jaká je léčebná praxe při pohledu na výsledky klinických studií?

Článek - 21.05.2012 | Ostatní

Odpovědí na tuto otázku se zabývali přednášející na sympoziu firmy Merck Sharp & Dohme, které proběhlo v rámci XX. sjezdu České kardiologické společnosti. Prof. Richard Česka se ve své přednášce, Lipidy v Kardiovaskulární prevenci - co ještě můžeme udělat, věnoval tomuto tématu, kdy využil své dlouhodobé zkušenosti vedoucího Centra preventivní kardiologie založeného před mnoha lety nestorem naší lipidologie prof. Šobrou. Prof. Češka připomněl výrazný pokles mortality pacientů s familiární hypercholesterolemií (FH) po zahájení terapie statiny. Mortalita FH byla ještě v 80. letech až 100x větší než u srovnatelné a zdravé populace. Studie 4S, která prokázala 30% pokles celkové mortality (většina dnes končících studií, respektive preparáty v nich použité, mohou pouze závidět), přispěla k tomu, že prognóza pacientů s familiární hypercholesterolemií se podstatně zlepšila (pokles na 17x vyšší riziko úmrtí oproti zdravé kontrolní skupině).<--break- />

Co také zaznělo v HOT LINES na Kongrese v Brně?

Článek - 17.05.2012 | Ostatní

Prof. Kautzner představil studii PALLAS. Studie PALLAS byla plánována jako další ze série klinických studií věnovaných novému antiarytmiku – dronedaronu a jeho úloze v léčbě fibrilace síní (FS).Východiskem pro studii PALLAS byly výsledky předchozí studie ATHENA, kde byl dronedaron podáván nemocným s paroxysmální nebo perzistující FS a přítomností alespoň jednoho rizikového faktoru jako věk, arteriální hypertenze, diabetes mellitus, předchozí mozková příhoda a další. Studie prokázala snížení počtu hospitalizací a lepší přežívání nemocných, kteří brali dronedaron.U částí nemocných s perzistující FS kontroloval dronedaron dobře komorovou odpověď a jinak nebyl významný rozdíl ve výsledcích od výsledků samotné studie.

Léčba chronického únavového syndromu pomocí počítače

Článek - 14.05.2012 | Ostatní

Pro někoho sci-fiction, někde již možná alternativa léčebného procesu. Studie z Holandska ukazuje, že je možné efektivně provádět behaviorální léčbu chronického únavového syndromu alespoň u adolescentů. Tedy ve věkové skupině (věk 12-18 roků), která oproti starším generacím žije s počítačem v naprosté symbióze.

Studie s názvem FITNET (Fatigue In Teenagers on the interNET) autorů S. Nijhof byla uveřejněná v dubnovém čísle časopisu Lancet. Dohromady 135 teenagerů bylo rozděleno do 2 skupin, kdy polovině byla poskytnuta obvyklá léčba a druhé polovině byla cestou on-line poskytnuta interaktivní kognitivně-behaviorální léčba.

Březen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 16.04.2012 | Ostatní

Velké farmaceutické firmy vydávají ročně až 40 milionů eur na ovlivňování přijímaných rozhodnutí v rámci struktur Evropské unie. Polovina z této částky je vydávána za lobbisty působící přímo na půdě Evropského parlamentu. Za stejným účelem, podle analýzy Health Action International vycházející z dat tzv. EU´s lobby transparency register, vydávají nevládní zdravotnické organizace ročně pouze 3.4 miliony eur. Tento register je však dobrovolný a navíc mnohé farmaceutické firmy do něj tyto údaje nevkládají. Předpokládá se, že reálná částka bude nejméně 2x větší neboť počet lobbistů pohybujících se v oblasti farmaceutického průmyslu se blíží číslu 220.

Protelos (ranelát stroncia) od firmy Servier, podle studie prezentované na Evropském osteologickém kongresu v Bordeaux, o 1/3 zpomalil progresi osteoarthrozy v kolenních kloubech.

Jak často se setkáváme s opravdovou rezistentní hypertenzí?

Článek - 12.04.2012 | Ostatní

V minulém týdnu proběhl již 10. ročník pravidelného setkání zájemců o problematiku hypertenze, které připravil prof. J.Widimský jr. z Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze z III. interní kliniky 1.LF UK. Nejvíce mě zaujala část týkající se tzv. rezistentní hypertenze a polemika okolo stále experimentální léčebné metody, kterou je zatím renální denervace.

Již samotná prevalence rezistentní hypertenze, definovaná jako TK nad 140/90mmHg přes léčbu trojkombinací antihypertenziv obsahující diuretikum, kolísá podle prof. J. Widimského jr. nejen s ohledem na věkové složení zkoumané populace, ale i podle charakteru specializace vyšetřujícího pracoviště (kardiologická, nefrologická ambulance atd.).

Každý pátý Američan onemocní karcinomem prostaty

Článek - 5.04.2012 | Ostatní

V zemích s pravidelným screeningem pomocí PSA významně vzrostl počet pacientů s pozitivním nálezem karcinomu prostaty. Většina z těchto pacientů bude mít hladinu pod 10 ng/ml, jejich karcinom bude palpačně nezjistitelný a bude tzv. low-grade, tedy s nízkým stupněm malignity. Ačkoliv je riziko karcinomu prostaty až 18%, pouze 3% procenta případů končí úmrtím. Je tedy vůbec vhodné podrobovat všechny muže tomuto plošnému testování? Vždyť i následná léčba u tzv. low-grade nejenže nemusí přinést žádný prospěch, ale naopak může poškodit pacienta možnou inkontinencí nebo impotencí.

Dosavadní přístup k těmto pacientům ukázala data ze studie SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results), kde až 75% pacientů bylo léčeno lokálně agresivní léčbou, stejně tak údaje z registru CaPSURE (Cancer of The Prostate Strategic Urologic Research Endeavor), kde jsou s nízkým rizikem aktivně léčeni radikální prostatektomií, radiační léčbou nebo androgenní supresí.

Zákon o zdravotních službách vstoupil prvního dubna v platnost

Článek - 2.04.2012 | Ostatní

Od včerejšího dne vešel v platnost zákon, který po mnoha letech nahradil platný Zákon o péči o zdraví lidu č.20/1966 Sb.. V „seriózním tisku“ se debatuje především o tom, jak sehnat souhlas rodičů z rozvedených rodin, ale přitom je zjevné, že nový zákon přináší množství změn a povinností i v jiných oblastech, nejenom pro pacienty ale i pro provozovatele zdravotnických zařízení. O jaké změny se konkrétně jedná?

Povinnost poskytovatele oznamovat příslušnému správnímu orgánu (v Praze Magistrát hl. m. Prahy) všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení  oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 15 dnů od doby, kdy se o nich poskytovatel dozvěděl.<--break- />

Co přináší měření krevního tlaku na obou pažích?

Článek - 28.03.2012 | Ostatní

Česká i evropská doporučení uvádějí, že by se měl krevní tlak (TK) měřit na obou pažích a za rozhodující pro další postup je nutné považovat tu vyšší z obou získaných hodnot. Při dalších měřeních je dále doporučováno kontrolovat TK na paži, kde byl původně zjištěn vyšší TK. Hlavním cílem bylo touto metodou omezit riziko vzniku špatné diagnózy, založené na chybném měření. Jaké však další informace přináší rozdílný TK na obou pažích, jaký rozdíl je klinicky významný a jsou stávající (většinou opomíjená) doporučení o měření TK na obou pažích odůvodněná? Ve studii provedené v roce 2007 ve Velké Británii souhlasilo s měřením na obou pažích pouze 30% praktických lékařů a toto měření provádělo pouze 13% z nich (Heneghan, 2007).<--break- />

Jak bude zajištěna zdravotní péče pro české olympioniky v Londýně?

Článek - 26.03.2012 | Ostatní

Organizaci zdravotnického zabezpečení má na starosti zdravotní komise Českého olympijského výboru (ČOV) a Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace se sídlem v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. V čele obou těchto institucí stojí MUDr. Jaroslav Větvička, jenž se stane i šéflékařem naší delegace na XXX. Letních olympijských hrách (LOH). Očekává se, že zdravotnický doprovod bude složen z 6 až 7 lékařů a 7 až 8 fyzioterapeutů a masérů. Ti se budou starat o cca 150 našich sportovců. Po dobu her bude permanentně k dispozici traumatolog, internista, tělovýchovný i rehabilitační lékař.

Ke zdravotnickému zabezpečení na LOH proběhl v minulém týdnu v ÚVN seminář, v jehož úvodu vystoupil místopředseda ČOV Doc. PhDr. Fr. Dvořák, který popsal probíhající českou přípravu na účast na LOH.

Podporuje větší konzumace rýže vznik diabetu?

Článek - 22.03.2012 | Ostatní

Podle metaanalýzy uveřejněné minulý týden v British Medical Journal nadměrná konzumace rýže opravdu vede k diabetu. Toto tvrzení platí především pro Asiaty, tj. převážně čínskou a japonskou populaci, a týká se to diabetu mellitu II.typu.

Objevení a využití rýže jako potraviny se datuje již k 7. tisíciletí před naším letopočtem. Představuje nejvýznamnější složku stravy více než poloviny světové populace, žijící převážně v nejlidnatějších zemích světa (Čína, Indie, Japonsko).

Autoři studie zdůrazňují, že pozitivní vztah ke vzniku diabetu má tzv. bílá rýže. Tento druh prochází zpracováním, na jehož způsobu závisí tzv. glykemický index, který určuje rychlost využití glukózy v těle z dané potraviny.