Ostatní

Mýty, domněnky a fakta o obezitě

Článek - 4.03.2013 | Ostatní

Když v současnosti nejprestižnější a nejcitovanější časopis v oblasti medicíny New England Journal of Medicine, který týdně čte 600 tis. (!) čtenářů prakticky ve všech zemích světa, opublikuje článek o jednom z nejpalčivějších zdravotních problémů dnešního světa a „Mýty a domněnky o obezitě“, tak to zaslouží naší pozornost (K.Casazza et al). Mýtus je definován jako přesvědčení, proti jehož platnosti existují relevantní data a domněnka jako přesvědčení, pro které chybí přesvědčivé důkazy.

Mýtus č.1: Malé a setrvalé změny v příjmu a výdeji energie vedou k významným a dlouhodobým změnám v tělesné hmotnosti. Tento mýtus se opíral o 50 let staré tzv.“pravidlo 3500 kcal“, kdy se změna tělesné hmotnosti o 1 libru (450 g) odpovídá kumulativní změně příjmu o 3500 kcal. Zjistilo se, že reakce tělesné hmotnosti na změnu příjmu nebo výdeje energie, je značně individuální proces.

Lze nahradit efekt statinů sportem?

Článek - 27.02.2013 | Ostatní

Na tuto lákavou myšlenku pro ty, kteří váhají nad trvalým užíváním hypolipidemické medikace v rámci primární prevence, nás přivádí výsledky studie uveřejněné v únorovém čísle časopisu Lancet od Petera F. Kokkinose a spolupracovníků.

Studie měla za svůj primární cíl prokázání účinnosti kombinovaného efektu užívání statinů a fyzické aktivity u cca 10 tis. vojenských veteránů s poruchou lipidového metabolismu při průměrném desetiletém sledování.  Z pozorovaných osob, převážně mužů, s průměrným věkem cca 59 let, jich v průběhu 10letého sledování zemřelo 2318.

Leden 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 18.02.2013 | Ostatní

Až tři čtvrtiny výrobců léků si podle Roland Berger Strategic Consultants myslí, že farmaceutický průmysl se nachází ve fázi strategické krize svého rozvoje. Cenová politika států s restrikcí úhrad, expirace patentů a tlak ze strany regulátorů, např. při registraci nových léčiv, jsou hlavními příčinami stávající situace. Naději představují tzv. rozvíjející se trhy (státy skupiny BRIC jako je Brazílie, Indie, Čína a Rusko atd.), jejichž podíl na trhu dosáhne v roce 2016 40 %. Průměrný roční růst jejich trhů se předpokládá na 12 %, oproti 4.5 % u ostatních zemí. Ačkoliv na tradičních trzích (Evropa a USA) rostou obraty, klesají významně zisky. Výdaje na výzkum stouply za posledních 10 let o 80 %, přitom počet nových léčiv uvedených na trh klesl o 43 %. V budoucnu bude potřeba zvýšit efektivitu výzkumu jednotlivých molekul a zapojit do něj více stran.

Vitamin C významně nepomáhá v prevenci nachlazení u běžné populace

Článek - 13.02.2013 | Ostatní

V Cochrane Database of Systemic Reviews vyšla metaanalýza 72 placebem kontrolovaných studií, která ukázala nulový efekt podání suplementů kyseliny askorbové na prevenci vzniku nachlazení, byl zaznamenán její malý, ale staticky již významný efekt na délku trvání nachlazení.

Vitamin C byl izolovaný v roce 1930. K jeho masovému  rozšíření  podávání v prevenci  nachlazení došlo v 70.letech minulého století  poté, co laureát Nobelovy ceny Linus Pauling, vyjádřil své přesvědčení  o užitečnosti preventivního podávání vitaminu C.

Svalová sílá u mladých mužů a předčasná úmrtí

Článek - 4.02.2013 | Ostatní

 

Jedním z nejčtenějších článků internetové verze British Medical Journal se stala s více než 52 tisíci (!) shlédnutími studie Muscular strength in male adolescents and premature death: cohort study of one milion participants.

Jednalo se o švédskou prospektivní studii autorů F.B. Ortega a spol., v rámci které bylo vyšetřeno více než 1 142 tisíc Švédů ve věku 16 až 19 let v rámci Swedish military conscription register (obdoba našich branců) a kteří byli dále sledováni v následujících 24 letech. Byla u nich vyšetřena svalová sila – handgrip, funkce quadricepsu (jump test) a bicepsu a dále krevní tlak a hmotnost vyjádřena BMI.

Kubánské zdravotnictví

Článek - 30.01.2013 | Ostatní

Situace na Kubě je pochopitelná pro ty z nás, kteří žili v komunismu, ale jak napovídá článek o kubánském zdravotnictví v NEJM, A Different Model, pro Američany je nepředstavitelná ta skutečnost, že poskytování zdravotní péče na Kubě je zcela bezplatné a že průměrná měsíční mzda kubánského doktora je 20 dolarů.

Kubánské zdravotnictví je založeno na prevenci, kterou vykonávají především praktičtí lékaři. Ti mají každý cca 1000 obyvatel, který navštěvují jednou ročně doma. Kubánci jsou rozděleni do 4 rizikových skupin (např. kuřáci jsou v II. rizikové skupině atd.).

Lze označit váš příjem alkoholu za rizikový?

Článek - 27.01.2013 | Ostatní

Pokud odpovíte kladně na otázku, zda jste byl schopen za uplynulý rok během jednoho dne vypít víc než 5 drinků (ženy čtyři a více), tak patříte do skupiny rizikových konzumentů alkoholu. Tato 23 procentní část populace však sama sebe většinou nevnímá jako ohroženou důsledky konzumace alkoholu. Obyvatelstvo lze rozdělit podle vztahu k alkoholu na abstinenty (33%), mírné pijáky (35%), dále tzv. risk drinking konzumenty, kteří mají mnohem blíže ke skupině závislých (9%). Dalším diagnostickým kritériem zmíněného risk drinking je týdenní konzumace 15 a více drinků pro muže, pro ženy 8 a více.

Alkohol v  USA podle článku P.D. Friedmanna Alcohol Use in Adults v New England Journal of Medicine přispívá každoročně k 79 tisícům úmrtí a včetně sociálních nákladů způsobí škody za cca 223.5 mld. dolarů.

Posthospitalizační syndrom

Článek - 21.01.2013 | Ostatní

H.M. Krumholz, autor nedávného článku v New England Journal of Medicine, definoval posthospitalizační syndrom jako stav následující přibližně 30 dní po hospitalizaci pro akutní onemocnění, ve kterém se pacient nachází v období přechodně zvýšeného rizika další nemocnosti, často bez vztahu s původní diagnózou.

Dokládají to údaje z amerického programu péče o seniory Medicare, kdy každého pátého hospitalizovaného je nutné rehospitalizovat a ve většině případů se příjmová diagnóza rehospitalizace liší od té původní. U srdečního selhání se např. jedná o jinou diagnózu z 63%, pro bronchopneumonii 70,9%, CHOPN 63,8 %. Není překvapením, že mezi těmito novými diagnózami hrají prim pneumonie a jiné infekce, srdeční selhání, dále gastrointestinální problémy, metabolické disbalance, psychická onemocnění, traumata a další onemocnění.

Prosinec 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu:

Článek - 13.01.2013 | Ostatní

Podle analytiků (Deloitte a Thomson Reuters) klesla v letech 2010-2011 a 2011-2012 návratnost investic, které farmaceutické firmy investovaly do výzkumu a inovací, a to z 7,7 na 7,2% vložených finančních prostředků. Naopak dobrou zprávou pro tento průmysl je, že hodnota nových produktů, které se podaří uvést na trh, se ve stejném období zdvojnásobila (ze 193 mld na 378 mld). Náklady na  uvedení nového léku včetně vývoje a schvalovacího procesu nyní představují v průměru 1,1 miliardy dolarů. Zvyšuje se i celkový počet léků, které se nacházejí v závěrečné fázi schvalovacího procesu z 35 v letech 2010 -2011, na 78 v letech 2011-2012. Počet léků, jejichž vývoj byl zastaven v preklinické fázi, ve stejném období prakticky stagnoval na 19 a 22, což u 7 z 12 hodnocených společností mělo podstatný vliv na hodnotu jejich akcií.

Listopad 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 18.12.2012 | Ostatní

Hurikán Sandy, který zasáhl začátkem měsíce východní pobřeží USA a připravil o život více než 100 lidí, si mezi svými obětmi vybral i tisíce laboratorních zvířat a to převážně geneticky modifikovaných myší. Povodně totiž zasáhly i budovu newyorské univerzitní nemocnice a rychlost postupu bouře znemožnila evakuaci zvířat.  Další škody vznikly zničením biologického materiálu v chladicích zařízeních v důsledku výpadku elektrického proudu. V některých případech se jedná o těžko nehraditelné zdroje výzkumu, které pregraduální a doktorandské studenty často přivádí zpět až na samý začátek jejich letité práce.

Ze strany EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) přišla nabídka řecké vládě, respektive řeckému ministerstvu zdravotnictví ze strany hlavních evropských výrobců léčiv, na zastropení výdajů za léky na recept v letošním roce na částce 2.88 mld. euro.