Ostatní

Epidemický nárůst zobrazovacích metod v USA

Článek - 13.08.2012 | Ostatní

V červnovém čísle JAMA R. Smith-Bindmanová  spolu s kolegy publikovala studii, ve které prokázala významný nárůst používání zobrazovacích metod typu CT, NMR, USG a PET pomocí srovnání let 1996 a 2010 v 6 systémech tzv. integrované péče (HMO). V těchto systémech, ale také například i v Medicare, neplatí jednoznačný ekonomický impuls k jejich používání, protože úhrada není prováděna systém „fee for service“. Mezi dalšími možnými příčinami uvedeného nárůstu počtu zobrazovacích metod je uváděn pokrok v technologiích vedoucí k rozšíření jejich klinického využití, poptávka po těchto metodách ze strany lékařů, ale i pacientů, kdy se jedná o tzv. defenzivní způsob praktikování medicín.  

Počet CT vyšetření se v uvedeném období ztrojnásobil (z 52 na 149/1000 dospělých za rok), NMR zčtyřnásobil (ze 17 na 65/1000 za rok), USG zdvojnásobil (ze 134 na 230/1000 za rok), PET (z 0.24 na 3/1000 za rok). V absolutních číslech se počet CT vyšetření v USA zvýšil z 3 miliónů ročně v roce 1980 na 80 miliónů v roce 2010. Každý desátý Američan tedy jednou za rok podstoupí CT vyšetření.

Červen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 24.07.2012 | Ostatní

Evropská agentura pro kontrolu léčiv (EMEA) zprovoznila novou webovou stránku www.adrreports.eu, kde lze nález informace o nahlášených nežádoucích lécích. Týká se to cca 650 léků a aktivních látek, které prošly procesem centrální registrace v EU. Stránka využívá informací z databáze EudraVigilance, kam zasílají zjištěné nežádoucí účinky léčiv registrační agentury jednotlivých členských států nebo vlastníci markentingových práv na jednotlivé léky. Prezentovaná data jsou členěna do skupin podle věku, pohlaví a charakteru příslušného nežádoucího účinku s možným výsledným poškozením.

V současné chvíli je v různých stadiích vývoje v USA téměř 1000 léčivých substancí (981) k léčbě onkologických onemocnění, jak bylo zveřejněno na výročním zasedání American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Např. pro léčbu karcinomu plic se v současnosti nachází 121 léků v různé fázi klinického zkoušení nebo již čekajících na schválení FDA, k léčbě lymfomů 117 a k léčbě karcinomu prsu 111 látek.

Holého krédo: tvrdá práce, paličatost a špičkový výzkum

Článek - 18.07.2012 | Ostatní

Když dnes chtějí čeští vědci ze svých objevů udělat lék, zahraniční farmaceutické firmy jim často ani neodpovědí na e-mail. Na americký trh jim proto nedávno zkoušel pomoci i sám ministr zdravotnictví Leoš Heger, když s nimi na konci března společně obcházel stánky na česko-amerických technologických dnech v Chicagu. Profesor Antonín Holý však byl jiný případ. 

Jeho léky už šest let pomáhají nakaženým virem HIV po celém světě a kalifornskáfarmaceutická firma Gilead Sciences za licenci profesora Holého ochotně platí desítky milionů dolarů ročně. A svůj věhlas potvrdil znovu včera. Paradoxně zrovna den poté, co slavný český chemik zemřel, americké úřady schválily užívání léku Truvada pro prevenci nákazy HIV.

Zdravotní a ekonomické efekty boje proti kouření

Článek - 3.07.2012 | Ostatní

Kouření má na svědomí 1/6 úmrtí na tvz. hromadná neinfekční onemocnění (non-communicable disease-NCD), mezi které jsou hlavně počítány: kardiovaskulární a onkologická onemocnění, chronická plicní onemocnění a diabetes. Celosvětově, především v nízko a středně příjmových zemích, mají NCD na svědomí 60% ze všech úmrtí.

Národní programy, zavedené v posledních letech např. v USA , Itálii, Skotsku, Kanadě, Irsku, Francii, Anglii a Argentině, prokázaly pokles akutních příjmů pro infarkt myokardu během jednoho roku o 17%, po 3 letech až o 30% poté, co protikuřácké zákony vstoupily v platnost. Je známé, že riziko infarktu myokardu se po zanechání kouření snižuje okamžitě, dále prudce klesá v prvním roce a po 5 letech je srovnatelné riziku nikdy nekouřícího pacienta. V Kalifornii, po zavedení přísného protikuřáckého programu, se snížil počet úmrtí na srdeční onemocnění o 13% oproti predikci jejich počtu před zavedením programu.

Květen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 26.06.2012 | Ostatní

Firma GlaxoSmithKline a univerzita Yale se dohodly na dalším společném vývoj zcela nově definované skupiny léčiv pomocí PROTAC technologie – tzv. chimerické molekuly ovlivňující proteolýzu (proteolysis targeting chimeric molecules). Tato technologie pomáhá odstraňovat kauzální proteiny, respektive jejich části působící onkologická a zánětlivá onemocnění. GSK výsledky základního výzkumu použije k výrobě jednotlivých léků a Yale bude mít z každého léku svá procenta. 

Výsledky jedné z největších studií v léčbě srdečního selhání WARCEF (Warfarin and Aspirin for Reduced Cardiac Ejection Fraction) byly nedávno publikovány v NEJM. Tato desetiletá studie ukázala, že při užívání podstatně levnějšího aspirinu bylo roční riziko úmrtí, cévní mozkové příhody a mozkového krvácení srovnatelné s warfarinem (7.93 proti 7.47%).

Roman Šmucler: Podnikat v Česku ve veřejném zdravotnictví není dobrý nápad

Článek - 18.06.2012 | Ostatní

Po sedmnácti letech podnikání v Česku míří Roman Šmucler (43), majitel sítě klinik estetické chirurgie Asklepion, za hranice. Lékař a podnikatel, kterého proslavilo mimo jiné televizní moderování, chce firmu od příštího roku přesunout do německy mluvících zemí a spojit se s tamními investory. Služby bude nabízet stále v Česku, spolumajitelé ale budou němečtí či švýcarští.

Prague Intervention VI.

Článek - 11.06.2012 | Ostatní

Kdo po roce opět navštívil sympozium pořádané Kardiologickou klinikou 2. lékařské fakulty, nemusel díky přednášejícím hostům rozhodně litovat. Moderní trendy v kardiovaskulární medicíně, jak zní podnázev sympozia, byly prezentovány kvalitními řečníky a přehledným způsobem, což napomáhá jejich zavádění do každodenní praxe. Oproti podobným sympoziím zde nechybí důraz na mezigenerační předávání zkušeností, přednášky prof. T. Klímy- kardiovaskulárního patologa pracujícího od r. 1968 v Texas Heart Institute a doc.V. Červenky- jednoho ze zakladatelů naší intervenční kardiologie, nám připomínají složitou cestu, kterou musely projít dnes rutinní metody, jako jsou endomyokardiální biopsie (nezbytná pro prevenci rejekce štěpu po transplantace srdce) a perkutánní koronární intervence.

V úvodní sekci věnované kardiovaskulární chirurgii dále vystoupil prof. R. Lischke z III. chirurgické kliniky FN Motol s velmi zajímavou přednáškou přibližující aktuální stav transplantace plic u nás a ve světě.

Statiny a zvýšené riziko vzniku DM

Článek - 4.06.2012 | Ostatní

Na základě pokynu FDA bylo do příbalového letáku koncem února 2012 doporučeno doplnit upozornění, že „při užívání statinů byly popsány případy vzestupu lačné glykémie a glykovaného hemoglobinu “. FDA však zároveň vyjádřila svoji víru v to, „že snížení kardiovaskulárního rizika při užívání statinů vyvažuje toto nově zjištěné malé riziko."

Je samozřejmé, že každá nová informace o jedné z nejpoužívanějších skupin léčiv, vzbudí velkou pozornost všech zainteresovaných, zejména pacientů. Pozornost k tomuto problému přitáhly výsledky studie JUPITER s rosuvastatinem, dnes nejúčinnějším zástupcem této skupiny léků na snižování hladiny cholesterolu.

Duben 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 28.05.2012 | Ostatní

V USA vydávají více za onkologickou léčbu než v Evropě, ale podle uveřejněné studie v Health Affaires američtí onkologičtí pacienti žijí oproti těm evropským přibližně o 2 roky déle. V letech 1995-1999 tito pacienti přežívali v průměru v USA 11.1 let, v Evropě přitom 9.3 roků. Cena za delší přežívání na jednoho pacienta představuje 61 tisíc dolarů, o které Američané musejí zaplatit více. Další studie však prokázala, že jsou ochotni si i za tuto dražší léčbu připlatit v ceně své zdravotní pojistky (až o 13 dolarů měsíčně více).

V roce 2011 počet tzv. repů, neboli farmaceutických reprezentantů, celosvětově mírně klesl, konkrétně o 1.8%. Největší pokles byl zaznamenán ve Francii (o 12%), v Japonsku (10%) a USA (7%).  Podle údajů společnosti Cegedim naopak jejich počet prudce roste na rozvíjejících se trzích, jako je Čína (o 18.6%), Brazílie (o 3.5%). Nejvíce repů pracuje v USA (73.7 tisíc), v Číně (65.8) a v Japonsku (54.2), celosvětově je jich 413 tisíc.

Jaká je léčebná praxe při pohledu na výsledky klinických studií?

Článek - 21.05.2012 | Ostatní

Odpovědí na tuto otázku se zabývali přednášející na sympoziu firmy Merck Sharp & Dohme, které proběhlo v rámci XX. sjezdu České kardiologické společnosti. Prof. Richard Česka se ve své přednášce, Lipidy v Kardiovaskulární prevenci - co ještě můžeme udělat, věnoval tomuto tématu, kdy využil své dlouhodobé zkušenosti vedoucího Centra preventivní kardiologie založeného před mnoha lety nestorem naší lipidologie prof. Šobrou. Prof. Češka připomněl výrazný pokles mortality pacientů s familiární hypercholesterolemií (FH) po zahájení terapie statiny. Mortalita FH byla ještě v 80. letech až 100x větší než u srovnatelné a zdravé populace. Studie 4S, která prokázala 30% pokles celkové mortality (většina dnes končících studií, respektive preparáty v nich použité, mohou pouze závidět), přispěla k tomu, že prognóza pacientů s familiární hypercholesterolemií se podstatně zlepšila (pokles na 17x vyšší riziko úmrtí oproti zdravé kontrolní skupině).<--break- />