Chcete si zaregistrovat nestátní zdravotnické zařízení?


Pokud se vám podařilo obdržet Provozní řád a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz. Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), tak jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Každé nestátní zdravotnické zařízení (tzn. zjednodušeně řečeno jiné zdravotnické zařízení než zřizované ministerstvem) může poskytovat zdravotní péči pouze v případě, že má oprávnění k provozování zdravotnického zařízení = rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

O registraci může žádat fyzická osoba (FO), která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a má odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče v požadované odbornosti. Je-li žadatelem právnická osoba (PO), je povinna, pokud nemá odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče, ustanovit odborného zástupce, který odpovídá za odborné vedení nestátního zdravotnického zařízení.

Nejprve je třeba zažádat na místně příslušném Krajském úřadě nebo Magistrátě (odbor zdravotnictví) o souhlas s personálním a věcným vybavením a s druhem a rozsahem zdravotní péče (žádost o souhlas s PVV FOžádost PVV POžádost Lůžkové ZZ PO, Lůžkové ZZ - seznam personálu).
Tato žádost má dvě přílohy, v příloze č.1 je třeba uvést seznam pracovníků zdravotnického zařízení v členění na lékaře a „nelékaře" a v příloze č.2 předkládají zubaři stručný popis pracoviště. K žádosti je třeba doložit doklady o kvalifikaci příslušných pracovníků a seznam přístrojového vybavení vč. dokladů o shodě či revizních zpráv (vše musí odpovídat požadavkům vyhlášky MZ ČR č.49/1993 Sb.).
Pro lékařská povolání se dokládá: lékařský diplom, specializace I., II. stupně a specializovanou způsobilost vydanou MZ ( viz. náš článek Odbornou praxi pro specializovanou způsobilost je třeba doplnit do 2.dubna!). Pravost jednoho dokladu musí být ověřena notářem. 
Pro nelékařská povolání se dokládají doklady o odborné a specializované způsobilosti (diplom, vysvědčení, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané MZ ČR podle zvláštního právního předpisu).

Po předložení všech potřebných dokladů proběhne místní šetření na daném pracovišti a pokud ordinace splňují veškerá kritéria (vč. rozlohy, dispozičního řešení atd), již nic nebrání vydání souhlasu s PVV.

Poté co je vydán souhlas s PVV zdravotnického zařízení je možno podat žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení (registrace pro FO, registrace pro PO, registrace lůžk.ZZ PO, lůžk.ZZ - seznam personálu).


K této žádosti je třeba doložit
:
- doklady o vzdělání (viz. souhlas s PVV)
- doklad o zdravotní způsobilosti (předkládá odborný zástupce a jedná se o
  potvrzení od praktického lékaře, že je schopen vykonávat práci lékaře)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ( to platí i pro všechny statutární orgány
  právnické osoby- ne starší než 3 měsíce) nebo žádost o výpis z RT (ten si
  potom obstará úřad sám)
- čestné prohlášení (FO, PO, Lůžk.ZZ)
- schválený provozní řád
- nájemní smlouvu se zdravotnickým zařízením jako pronajímatelem
- pro PO listiny prokazující vznik společnosti ( výpis z obchodního rejstříku či společenská smlouva,
  zakládající listina)
- souhlas s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované
  nestátním zdravotnickým zařízením ( souhlas PVV)
- správní poplatek 1000,-Kč (platí se většinou v pokladně místně příslušného krajského úřadu)

Rozhodnutí o registraci je po splnění všech potřebných náležitostí vydáno na základě zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

Autor: Lucie Opočenská