Jaké jsou zásady smluvní politiky VZP v roce 2012?

Informace uvedené v následujícím článku čerpám z Infoservisu VZP č.1, oficiálního informačního kanálu největší zdravotní pojišťovny pro její smluvní partnery, který vychází jako příloha Zdravotnických novin. Tato oblast bude zajímat, mimo jiné všechny ty, kteří se v blízké budoucnosti budou snažit lékařskou praxi prodat nebo koupit, respektive dnes často užívaným termínem tzv. „převzít“.

Přes proklamativní deklarace, že VZP nebude uzavírat nové smlouvy, z  článku JUDr. L. Havlasové, ředitelky Odboru smluvní politiky VZP, interní pravidla této pojišťovny umožňují tak učinit, pokud bude nutné zajistit dostupnost zdravotní péče pro její pojištěnce (toto ustanovení je formulováno dost „pružným“ způsobem). Toto platí i pro nové lékárny.

Dále VZP deklaruje, že nebude bránit (!) uzavření smluvního vztahu:

-          při změně právní formy původního smluvního partnera nebo změně z fyzické osoby na právnickou při zachování stávajícího rozsahu a struktury sjednané péče (takto již však umožňuje zákon o zdravotních službách, který začne platit od 1. 4. 2012)

-          převzetí praxe z důvodu nemoci, odchodu do důchodu či úmrtí původního smluvního partnera. Co je ale podstatné, že tak učiní za předpokladu, že je z pohledu regionu nezbytné zachovat tuto kapacitu v sítí (případ úmrtí fyzické osoby opět nově upravuje výše jmenovaný zákon)

Přímo Ústředí VZP bude dále podléhat „ostatní specifické případy“ jako je prodej zdravotnického zařízení nebo například rozdělení zdravotního zařízení na několik subjektů.

Nasmlouvání nové nákladné zdravotnické techniky bude dále možné v případě, že bylo schváleno pracovní skupinou ke smluvním vztahům Ústředí VZP nebo pokud s ním počítá pojistný plán pro letošní rok.

Rozšíření seznamu nasmlouvaných výkonů u jednotlivých ZZ lze nasmlouvat, pokud nedojde k navýšení rozpočtu příslušné regionální pobočky. Pokud toto bude nezbytné „pro udržení portfolia pojištěnců,“ tak opět bude rozhodovat Ústředí VZP.

Objevuje se pojem externí hodnocení kvality, kterým bude muset projít 1x ročně ten poskytovatel zdravotní péče z odborností 001 a 002 (praktický lékař pro dospělé a pro děti a dorost), kterému byl nově nasmlouván kód 01201(péče o stabilizovaného a nekomplikovaného diabetika), 01443 (stanovení INR z kapilární krve), 01445 (stanovení glykovaného hemoglobinu v ambulanci)

Jednodenní péči na lůžku v ambulantním ZZ nově nasmlouvat nelze (pouze pokud mělo ZZ tyto příslušné operační výkony určené do jednodenní péče, nasmlouvané již v ambulanci), ale zároveň VZP deklaruje nutnost restrukturalizace akutního lůžkového fondu a bude podporovat přesun vybraných operačních výkonů do režimu jednodenní péče.

U stávajících smluv se bude zaměřovat na skutečnost, zda je nasmlouvaná zdravotní péče poskytována v souladu s právními předpisy a podmínkami stanovenými odbornými společnostmi a zda je personálně, věcně a technicky dostatečně zajištěná.

Na závěr uveďme, že VZP bude nadále podporovat elektronizaci příloh č.2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a dále zprovozní nový informační kanál mezi VZP a poskytovateli. VZP bude letos rovněž podporovat i elektronickou preskripci receptů. Se souhlasem pacienta toto umožní nahlédnout prostřednictvím přístupu zdravotní pojišťovny do centrálního úložiště receptů spravovaných SÚKLEM do přehledu již vydaných přípravků. Cílem má být odhalení duplicit, lékových interakací, ale i kontrola zda si pacient přípravek v lékárně skutečně vyzvedl.

MUDr. Opočenský Martin, Ph.D.