Máte zájem o práci praktického lékaře?


Práce praktického lékaře se stala i díky zlepšujícímu se ekonomickému ohodnocení (viz. náš článek Nová úhradová vyhláška MZ pro rok 2010) a podpory vzdělávání ze strany státních orgánů atraktivní alternativou pro lékaře absolventy. Vždyť počet absolventských míst pro praktického lékaře pro dospělé na rok 2010 je  (podle http://www.mzcr.cz/) 122, dotace na 1 rezidenta je 1010 tis. na minimální dobu studia 3 roky, počet rezidenčních míst pro praktického lékaře pro děti a dorost 24 s dotací 1350 tis. Při době studia minimálně 4 roky (pro srovnání vnitřní lékařství - 5 let studia s dotací 250 tis., počet  rezidentů 70). Rovněž pohled na nabídku personálních agentur (http://www.jobs.cz/) svědčí pro převahu nabídky nad poptávkou.  

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky zajišťovalo k 31. 12. 2008 primární péči o dospělou populaci 5 250 praktických lékařů pro dospělé. Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 626 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 40,5 milionů ošetření-vyšetření (tj. 7714/1 lékaře/rok, při 225 pracovních dnech roku to představuje 35/pacientů na den), z toho preventivní prohlídky představovaly 5,2 %. Na jednoho registrovaného pojištěnce je průměrný roční počet návštěv 5,1. Oproti roku 2007, tj. před zavedením poplatků, to představovalo pokles o 13%. Podle stejného zdroje bylo věkové složení v tomto oboru následující: do 34 let 3,7 %, 35-44 let 14,7 %, 45-54 let 41,6 %, 55-64 let 28,9 %, 65 let a více 11,1 %.

Jaké jsou podmínky získání specializované způsobilosti pro praktické lékařství pro dospělé v novelizované vyhlášce č. 185/2009? 

  • minimální délka vzdělávacího programu: 3 roky
  • povinný základní kmen na akreditovaném pracovišti - počty měsíců: vnitřní lékařství - lůžkové odd. 8 ( ztoho 1 měsíc ARO), chirurgie 4 (z toho dohromady 1 měsíc urologie, ortopedie, rehabilitace), ordinace praktického lékaře 10 ( ztoho psychiatrie 1, neurologie 1 a dohromady 2 měsíce na dermatovenerologii, oftalmologii, ORL, hygieně), dětské lékařství 1, gynekologie a porodnictví 1
  • poté povinná praxe voboru: ordinace 12 - ztoho 2 praktické lékařství pro děti a dorost
  • povinné kurzy: lékařská první pomoc (3 dny), základy lékařské etiky, komunikace, management a legislativa vpraxi všeobecného praktického lékaře (2 dny), radiační ochrana (1), paliativní péče (2), psychoterapie (3), novinky ze všeobecného praktického lékařství (3x1 den), léčba závislosti (1), hygiena a epidemiologie (2)
  • zkrácená verze specializačního vzdělávání pro lékaře se specializací (atestace I. a II.) ­nebo specializovanou způsobilostí vinterně - 12 měsíců: ordinace praktického lékaře 6, psychiatrie 1, dohromady 2 měsíce na dermatovenerologii, oftalmologii, ORL, hygieně, dětské lékařství 1, gynekologie a porodnictví 1 a dohromady 1 měsíc na urologii, ortopedii, rehabiitaci + povinné kurzy (ident. viz výše)
  • zkrácená verze specializačního vzdělávání pro lékaře se specializací (atestace I. a II.) ­nebo specializovanou způsobilostí voboru urgentní medicína 18 měsíců
  • povinné kurzy není třeba absolvovat pokud byly absolvovány vposledních 5 letech vpřípravě na jiný obor. U zkrácených verzí je nutno vždy požádat ministerstvo o uznání praxe vjiném oboru 

Obor praktického lékařství se stal zvláště v poslední době i díky politické podpoře vlád oborem, se kterým se počítá i v rámci uvažovaných reforem systému zdravotní péče - tzv. gatekeeping. 

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.