Ohlašovací povinnost provozovatelů nestátního zdravotnického zařízení


Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel nestátního zařízení povinen do 15 dnů oznámit orgánu příslušnému k registraci všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a dokladů, které je povinen k žádosti o registraci připojit. Dle správního řádu činí lhůta na vyřízení žádosti 30 kalendářních dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Zpravidla je však lhůta při předložení všech požadovaných dokladů výrazně kratší, a to zejména v případech, kdy jsou přílohou žádosti všechny požadované doklady. Výše správních poplatků (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – Příloha SAZEBNÍK, ČÁST I, Pol. 25): a) vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení: 1.000,- Kč b) změna rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení: 500,- Kč c) změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení: 100,- Kč d) zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení: 150,- Kč Poznámka: Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky. Předmětem poplatku nejsou: -změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku,- úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední (§ 8 odst. 2 písm. b).