Tipy a rady

Co najdete na FIFA Medical Network?

Článek - 27.05.2010 | Tipy a rady


Webová stránka určená pro ty, kteří sami sportují nebo kterým popřípadě sportují jejich děti (a kteří nejsou svojí specializací ortopedi nebo chirurgové). Po poměrně složité registraci, která stránky chrání před přístupem nepovolaných osob, se dostanete k informacím, které jsou velmi užitečné. V naší zemi bylo v roce 2007 640 tisíc (!) registrovaných fotbalistů a fotbalistek a tyto stránky dobře poslouží všem těm, kteří o ně pečují.

Co by měl lékař - zaměstnanec vědět o pracovním právu II.

Článek - 15.04.2010 | Tipy a rady


V dnešním pokračování přehledu  informací, které zazněly na přednášce Mgr. Aleše Buriánka na nedávném semináři o medicínském právu pořádaném Lékařským odborovým klubem, lze nalézt pro všechny lékaře-zaměstnance opravdu podstatné údaje.

Mnoho z našich kolegů si neuvědomuje, že vykonávání činnosti shodné s předmětem činnosti  v hlavním zaměstnaneckém poměru je podle paragrafu 304 možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání tohoto souhlasu naopak musí být vždy písemnou formou a odůvodněné.  Toto omezení pro zaměstnance neplatí pro vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou činnost. Při porušení tohoto paragrafu je možné rozvázání pracovního poměru.

Co by měl lékař - zaměstnanec vědět o pracovním právu I.

Článek - 1.04.2010 | Tipy a rady


Následující neúplný přehled této problematiky vychází z přednášky Mgr.Aleše Buriánka prezentované na semináři o medicínském právu pořádaném Lékařským odborovým klubem.

Jaké jsou povinnosti lékaře při práci se zdravotními prostředky v ambulanci?

Článek - 26.03.2010 | Tipy a rady


Problematika používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče má různé aspekty a je spojena i s právním rizikem pro lékaře provozujícího ambulantní zdravotnické zařízení. Zmiňme například problematiku životnosti starších přístrojů, kdy jejich délka není stanovena výrobcem. Problém vznikne ve chvíli, kdy dojde vadou zdravotnického prostředku k poškození pacienta. Potom se často řeší otázky, zda výrobek odpovídal technickým normám atd.

RECENZE: Etika a právo v kontextu lékařské etiky

Článek - 19.03.2010 | Tipy a rady


Autorka velmi inspirativní knihy JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. se věnuje otázkám, které většina lékařů řeší v každodenní praxi zpravidla zcela intuitivně, aniž by se jim kdy dostalo alespoň formálního rámce a základní orientace v problematice lékařské etiky. Obor se totiž začal učit na lékařských fakultách až po pádu socialismu, který jeho existenci dlouhodobě ignoroval.

Jaké jsou povinnosti lékaře při diagnostikovaném nežádoucím účinku léku?

Článek - 12.03.2010 | Tipy a rady


Podle ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv Dr. Beneše bylo v minulém roce hlášeno 1436 nežádoucích účinků léků. Ve srovnání se situací z 80.let minulého století, kdy bylo ročně hlášeno až 5 tisíc nežádoucích účinků, lze konstatovat výrazný pokles. Že se v ČR jedná o systémovou chybu  a ne menší počet  nežádoucích účinků léků ukazuje mezinárodní srovnání. Menší počet hlášení nežádoucích účinků léčiv v Evropě v přepočtu na milión obyvatel mělo v roce 2009 pouze Maďarsko, Belgie, Litva a Bulharsko. V Dánsku bylo hlášeno 6x více případů, v Rakousku a Velké Británii 3x více.

Nový trestní zákoník: Jaké přináší změny?

Článek - 26.02.2010 | Tipy a rady


Tento článek od právního laika si nečiní nárok na popis všech změn či expertní pohled na změny týkající se oblasti zdravotnictví v novém zákoně č.40/2009 Sb. Je výsledkem četby několika příspěvků o této významné novince českého práva ( nový trestní zákoník po 49 letech ! ) a jeho cílem je zdůraznění několika , dle mého názoru, podstatných změn.

Problematika bezpečnosti práce v lékařské ordinaci

Článek - 12.02.2010 | Tipy a rady


Lékařská ordinace je zcela určitě místem, kde hrozí rozličná bezpečností rizika a kde je tedy nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Ty navíc mohou být i předmětem kontroly ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce. Lékařská ordinace spadá nejčastěji do kategorie společností do 25 zaměstnanců, kdy zaměstnavatel může zajišťovat úkony v prevenci rizik sám a to pokud má příslušné znalosti. Při počtu zaměstnanců 25-500 tak může činit, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky a vykonal odbornou zkoušku (nad 500 zaměstnanců je nutné tak činit za pomoci k tomu způsobilých osob).

Bezpečnost práce na pracovišti lze rozdělit na několik hlavních oblastí: