Zdravotní politika

Vyjednávání o cenách v Německu

Článek - 22.09.2009 | Zdravotní politika


Z dnešního článku, který přibližuje průběh vyjednávání úhrad za poskytnutou zdravotní péči v Německu, tak jak ho přinesl německý zdravotnický server www.aerzteblatt.de, vyplývá jednoznačný rozdíl oproti našemu tzv. dohodovacímu řízení, pojišťovny za našimi zapadními hranicemi totiž opravdu váží mezi rovnováhou systému a spravedlivou odměnou za odvedenou práci. A to i v době ekonomické krize.

Holandsko: Náš vzor pro reformu zdravotnictví?

Článek - 15.09.2009 | Zdravotní politika


Holandská reforma systému zdravotní péče sloužila za ministra Julínka jako inspirace pro pokus o reformu u nás. British Medical Journal publikoval v září studii holandských autorů o dosavadních výsledcích reformních kroků v této zemi.

Deklarovaným cílem reforem bylo zvýšení účinnosti a efektivity systému zdravotní péče při stávajícím nepříznivém demografickém vývoji a růstu cen za zdravotní péči, které by měly eskalovat okolo roku 2040.

Specifikem reforem v Holansku je snaha vytvořit systém za pomoci privátního zdravotního pojištění, který by fungoval i ve veřejném zájmu.

Preventivní diagnostika: Nové pole působnosti pro lékaře

Článek - 30.08.2009 | Zdravotní politika


Na základě demografického vývoje v Německu se věk a vitalita stávají v medicíně stále významnějšími faktory. Podpora zdraví při tom hraje rozhodující roli a poskytuje lékařům příležitost k rozšiřování svých služeb.

Podíl zdravotnictví na HDP je jeden z nejnižších v zemích OECD

Článek - 30.07.2009 | Zdravotní politika


V roce 2007 tvořil podíl podle statistiků 6,8 procenta, nižší byl jen v Turecku a Polsku.
Podíl českého zdravotnictví na HDP je jeden z nejnižších mezi zeměmi OECD. V roce 2007 tvořil podle statistiků 6,8 procenta, nižší byl jen v Turecku a Polsku. S Českem zhruba srovnatelné byly Korea, Slovensko a Irsko. Nad 10 procent se pohybovaly Francie, Německo a Rakousko. Největší podíl, téměř 2,5 násobný oproti Česku, spotřebovalo zdravotnictví USA. Vyšší podíl však nevypovídá nic o efektivitě využití vynaložených prostředků.

Systémy úhrad ambulantní péče ve Francii

Článek - 21.07.2009 | Zdravotní politika


Ve Francii je obyvatelstvu, stejně jako u nás, zajištěna zdravotní péče systémem všeobecného zdravotního pojištění. V roce 2006 vydávala Francie na zdravotní péči 11,1 % HDP, na obyvatele 3554 US dolarů (pro srovnání u nás jsou roční výdaje na obyvatele 1490 US dolarů) ročně.

Zdravotním pojištěním je pokryto 77% výdajů na zdravotní péči.

Krize praktických lékařů v USA

Článek - 14.07.2009 | Zdravotní politika


Již 12 let klesá počet absolventů lékařských fakult v USA, kteří se rozhodnou pro práci lékaře v primární péči. Ta v USA zahrnuje praktické lékaře, internisty, pediatry a někdy i gynekology. V současné době představuje primární péče třetinu pracovní lékařské síly. Poklesl počet rezidenčních míst pro internisty, kteří bývají v USA řazeni do primární péče, z 328 v roce 1999 na 247 v roce 2009.

Mladí lékaři ve Velké Británii jsou často nuceni lhát ohledně délky svojí pracovní doby

Článek - 9.06.2009 | Zdravotní politika


Podle prezidenta Královské společnosti chirurgů (Royal College of Surgeons) Johna Blacka bude mít realizace Evropské direktivy upravující pracovní dobu (EWTD), uplatňované od 1.srpna, katastrofální důsledky pro Národní zdravotní službu (NHS) a povede k zavedení „nebezpečných pracovních postupů".

Limitace pracovní doby na 48 hodin bude mít podle Dr.Blacka za následek prodloužení čekacích lhůt a mohla by vést dokonce i k zavírání nemocnic. Tato direktiva způsobí úbytek 0,5 miliónu hodin poskytování zdravotní péče za rok. Zvláště složitá je situace u mladých lékařů, jejichž pracovní doba bývá podstatně delší.

Jsou tržní principy účinné při poskytování zdravotní péče?

Článek - 2.06.2009 | Zdravotní politika


Touto otázkou se zabývalo jedno z posledních čísel časopisu New England Journal of Medicine a my přinášíme některé z myšlenek, které budou (po naší vlastní zkušenosti se snahou o zavedení těchto principů) určitě zajímavé. Demokraty ovládaná vláda v USA hodlá svoje změny postavit na „fungujících" tržních principech ve zdravotnictví.

Které to jsou a jsou vůbec schopny zlepšit systém poskytované zdravotní péče bez vedlejších „škodlivých" účinků?

Zdravotnictví na Novém Zélandu - možné poučení pro nás

Článek - 28.05.2009 | Zdravotní politika


Podobně jako v jiných zemích světa jsou i na Novém Zélandu zdravotní výdaje nejdynamičtější položkou ve veřejném rozpočtu a i zde hrozí, že se dostanou mimo kontrolu. Stávajícím tempem, kdy růst zdravotních výdajů překračuje od roku 2001 růst HDP zhruba dvojnásobně, by se podíl zdravotních výdajů na HDP v roce 2050 zvojnásobil a byl by financovatelný pouze za cenu růstu kumulativního druhu dluhu veřejných financí na 80% HDP.

V minulém období zde proběhla reforma primární a nemocniční péče. Vydané prostředky na zdravotní péči byly navíc převážně použity na růst příjmů zdravotníků a přitom nedošlo k souběžnému navýšení poskytovaných zdravotních služeb a dokonce se začaly prodlužovat čekací doby na operace atd.

Splní MZ své sliby a zlepší postavení sester v ČR?

Článek - 10.05.2009 | Zdravotní politika


V ČR představují zdravotní sestry 1% populace (ÚZIS, 2007), tj. 105 tisíc zdravotních sester a porodních asistentek. Většina z nás, kteří pracují ve zdravotnictví, si uvědomuje neúnosnost postavení a ohodnocení sester (viz. anketa na našich stránkách). Je až s podivem, jak málo si význam práce zdravotních sester uvědomují sami pacienti, přitom sestry většinou rozhodují o tom, v jaké atmosféře a prostředí se jejich léčba odehrává. Samotná veřejnost by proto měla mít zájem na tom, aby se sestry cítily ve své práci co nejlépe.