Paliativní péče v ČR


Jak uvádí Soňa Machovcová ve své knize Etika a právo v kontextu lékařské etiky si podle průzkumu většina lidí přeje umřít doma, ale ve skutečnosti jich přes 80% umírá v nemocnici nebo sociálním zařízení. Umírají v cizím prostředí, bez přítomnosti svých blízkých. Ti naopak posléze trpí pocitem, že své blízké v těžké chvíli opustili. Steven Miles z Minnesotské univerzity označil tento proces  jako přerod osobní smrti v smrt lékařskou. Rodiny tuto spíše technologicky řízenou smrt považují za událost organizovanou pro pacienta někým jiným, na kterou se rodina dívá zpovzdálí. Lidé tak často přestávají tento proces osobně prožívat, nesnaží se z něj poučit a připravit se na něj.

Podle stejného zdroje dochází k ¾ nemocničních úmrtí po rozhodnutí odepřít nebo přerušit lékařskou péči, na jednotkách intenzivní péče je tomu tak v polovině případů. V LDN a pečovatelských domech je tento poměr ještě vyšší. Pomoc pacientovi a jeho okolí v této fázi života příchází ze strany tzv. paliativní péče, kterou lze definovat jako aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost a podporu blízkých.

V roce 1967 byl zřízen první hospic v Anglii - St.Christopher´s Hospice, který byl inspirován zakladatelkou celého hospicového hnutí Dr. C.Saundersovou (1918-2005). V roce 2002 bylo celosvětově (více než ve 100 zemích) evidováno více než 8000 podobných zařízení (hospiců z toho cca 2 000) . V roce 2003 bylo v USA v zařízeních paliativní péče ošetřeno 950 tisíc (!) pacientů. Odhadovaná potřeba lůžek pro paliativní péči podle Evropské Asociace paliativní péče je 80-100 lůžek na milión obyvatel. Na stránkách této asociace jsou k nalezení normy a standardy pro hospicovou a paliativní péči v Evropě .

Podle serveru http://www.cestadomu.cz/ působí v Čechách t.č. 14 hospiců. Existují jednak lůžkové hospice a tzv. domácí hospice .

Historie hospiců v ČR se datuje od první poloviny devadesátých let. Nejdříve bylo v nemocnici v Babicích zřízeno lůžkové oddělení podobného typu, 8. prosince 1995 byl otevřen samostatný lůžkový hospic v Červeném Kostelci. Klíčovou osobností hnutí hospicové péče je MUDr. Marie Svatošová, jejíž některé přednášky k této problematice možno zhlédnout na jejích stránkách. Podle údajů, které jsou k nalezení na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP)  je v ČR aktuální počet lůžek 307 při potřebě odhadované na 515 (http://www.asociacehospicu.cz/). Tato asociace vydala s pracovní  skupinou MZ ČR Standardy hospicové paliativní péče. Financování hospicové péče je následující: cca 60% nákladů hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 10% hradí pacient (cca 200-300 Kč/denně), 10% granty a dary, cca 20% se získává ad hoc nejčastěji ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Právní zakotvení hospicové paliativní péče je následující: v roce 2006 byl do zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění doplněn paragraf 22a: „zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková", kterým byl tento druh péče zakotven a byl vytvořen nový výkon „ošetřovací den pro hospicovou lůžkovou péči" (vyhláškou č.620/2006 Sb.). Od 1.1.2008 bylo ustanovení 22. paragrafu doplněno o paliativní péči, která představuje formu hrazené zvláštní ambulantní péče a je poskytována pojištěncům v terminálním stavu. Prof. Munzarová tento stav definovala jako „neléčitelnou a nevratnou nemoc, která byla lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského posouzení, povede ke smrti do šesti měsíců". Tyto zákonné normy určují personální vybavení hospiců: na 30 lůžek nutno zajistit úvazkově 1,82 lékaře, 11 zdravotních sester a 5 ošetřovatelek (standardy APHPP jsou k zajištění kvalitní péče náročnější ). Dále je pro tuto oblast významný zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.

V roce 2008 zemřelo v ČR celkem 105 tisíc lidí. Podle místa úmrtí zemřelo doma pouze 20% z nich, 60%  v nemocnici, 9,3% v léčebném ústavu, 5,4% v sociálním zařízení, 1,3% na ulici nebo veřejném místě a 0,6% při převozu.

Ideálem hospicové péče jsou následující slova, tak jak je ve své dizertační práci Hospic - sociální fenomén moderní společnosti napsal Ph.Dr. Robert Huneš: „Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti (fyzické, psychické, sociální a spirituální) a s vděčností za život, který mu byl dán".

Autor: MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.