Obamova reforma zdravotnictví


Při příležitosti inaugurace nového amerického prezidenta Baracka Obamy představujeme návrh jeho reformy zdravotnictví, tak jak byla publikována dne 9. října v New England Journal of Medicine. 

„Doktoři a ostatní zdravotníci pracují ve výjimečných časech a mají nedostižné schopnosti, ale systém zdravotní péče se stále více a více stává závislým na jejich zdravém medicínském mínění. Zvyšuje se zátěž systému nerovnoměrně rozvrstvenou péčí, administrativními pravidly a nevhodným rozhodováním zdravotních pojišťoven o rozsahu pokrytí léčby a to vše nevhodně ovlivňuje poskytování zdravotní péče. Washington diktuje, ale nepomáhá.

Nyní tedy potřebujeme reformu zdravotní péče. Všichni Američané by měli mít vysoce kvalitní a zároveň cenově dostupnou zdravotní péči, která zlepšuje zdraví a snižuje zátěž na poskytovatele a rodiny. Reforma musí klást důraz na prevenci a ne pouze na léčbu nemoci, musí omezit medicínské omyly a stížnosti na lékaře na kvalitu péče tak, aby se léčení stalo opět prací přinášející uspokojení. Věřím, že společnou prací se tyto cíle stanou realitou.

Moje vize organizace zdravotní péče stojí na třech hlavních principech. Za prvé, všichni Američané musí mít přístup k výdobytkům moderní medicíny. Jednou provždy musíme zajistit, aby se tato úžasná země chovala podle svých ideálů a zajistila všem Američanům přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči. Za druhé, musíme odstranit plýtvání, které trápí náš zdravotní systém - záplava byrokracie, která ničemu neslouží, duplicitní testy a vyšetření, která jsou prováděna v důsledku absence dostupných informací, zbytná péče poskytnutá pouze v důsledku obavy lékařů ze soudního postihu. Za třetí, potřebujeme vybudovat systém veřejného zdravotnictví zajišťující prevenci nemocí a zlepšování kvality zdraví.

Všichni můžeme společně pracovat na tom, abychom garantovali přístup všech k lékařské péči již během mého prvního funkčního období v úřadě. Každý den hovořím s tvrdě pracujícími Američany, kteří mají starost se zaplacením svých účtů za zdravotní péči a se získáním a udržením zdravotního pojištění pro své rodiny. K této každodenní nespravedlnosti nutno dodat, že je zbytečně drahé a neefektivní starat se o lidi pouze ve chvíli, kdy velmi vážně onemocní. Od začátku svého působení ve veřejném životě jsem se cítil zavázán řešit tento problém a jsem odhodlán tak učinit.

Můj plán počítá s tím, že pokud je pacient spokojen se svým stávajícím pojištěním, ponechá si ho a nic se nezmění, pouze cena bude nižší. Těm, kteří pojištění nemají nebo ho mají s nedostatečným tzv. substandartním krytím, budou nabídnuty dostupné zdravotně pojistné plány. Díky možnosti celonárodně organizované výměny zdravotního pojištění, se lidé kteří nemají pojištění placené zaměstnavatelem nebo pracují v malých podnicích, budou moci soukromě pojistit za cenu odpovídající podobným pojistkám nabízeným většími firmami. K zajištění soutěže mezi poskytovateli pojištění nabídneme pacientům nový veřejný zdravotně pojistný plán, zajišťující stejné pokrytí, které je poskytováno členům Kongresu a jejich rodinám. Zdravotní pojišťovny budou muset přijmout každého občana, bez ohledu na jeho anamnézu. Stejně jako přede mnou mnoho Američanů i já jsem sledoval svoji matku, jak se upoutaná na lůžku s rakovinou a umírající dohaduje se zdravotními pojišťovnami. Toto se nesmí stávat.
Aby se stalo pojištění dostupným, poskytneme rodinám daňové dobropisy závislé na příjmech, které rozšíří a usměrní přístup ke zdravotně pojistným plánům a to bez nárůstu administrativní zátěže. Rozšíříme programy Medicaid a Dětský národně-pojistný plánu tak, aby okamžitě pokryly všechny děti, které nemají soukromé zdravotní pojištění. Již jsem upřesnil, jak to zaplatím - zastavím plýtvání v systému a přesměruji prostředky z Bushem prosazených daňových úlev nejbohatších Američanů a tím zajistím rodinám ze středně situovaných vrstev dostupné pojištění. Na rozdíl od jiných, nevěřím, že Američané mají příliš štědré pojištění. A tak nezavedu novou daň na zaměstnavateli poskytované zdravotní pojištění, což by vedlo k záměru snížit rozsah pojištění a Američany by to přivedlo k volnému trhu s pojištěním, kde pojistitelé „vyzobávají" zdravé pojištěnce, kde jsou vysoké administrativní náklady, kde zdravotní pojištění je méně rozsáhlé a navíc s vyšší spoluúčastí. Takovýto plán by byl katastrofou

Zdravotní reforma neuspěje, pokud se nevytvoří systém poskytování péče, na který můžeme býti hrdí. Zpráva za zprávou poukazují na vady v organizaci a financování našeho systému. Lékaři čelí enormní administrativní zátěži, která zdražuje cenu péče a zřídka zvyšuje její kvalitu. Náš úhradový systém odměňuje vyšetřování s užitím technologií, ale ne čas strávený s pacientem nebo koordinaci péče. Mladí lékaři nejsou podněcováni k tomu se stát praktickými lékaři. Léčení v USA je spojeno se stálou obavou ze soudního sporu útočícího na kvalitu této péče.

Jsem odhodlaný provést hluboké změny potřebné k modernizaci systému tak, aby léčebná péče směřovala ke zlepšení postavení pacienta. Můj plán pracuje s ročními investicemi do oblasti zdravotně-informačních technologií 10 mld. dolarů po dobu pěti let. Toto odhodlání neexistuje pouze v oblasti finanční: zajistíme, aby se lékařům dostalo potřebné technické podpory k tomu, aby se zavedly nové systémy vedení zdravotní dokumentace a jejího účtování. Zabránění lékařským omylům a nepotřebné duplicitní lékařské péči totiž povede z dlouhodobého měřítka k poklesu celkových výdajů na zdravotní péči.

Musíme změnit způsob hrazení péče. Musíme začít odpovídajícím způsobem platit za koordinování péče, začít implementovat inovativní modely poskytování péče - jako je skupinově poskytovaná péče a elektronická interaktivní komunikace. Doktoři by měli býti dostatečně zaplaceni, jak privátními pojišťovnami, tak i systémem Medicare.

Reforma úhrad musí zlepšit prognózu pacientů, odstranit stimuly pro nepotřebnou péči a ocenit péči poskytnutou správně a ve správnou chvíli a tak musí snížit celkové náklady. Na rozdíl od svého oponenta jsem nedávno hlasoval proti snížení úhrad lékařům. Nemůžeme začít reformu penalizováním lékařů.

Naše lékařské fakulty jsou nejlepší na světě, ale musíme zajistit, aby lékaři měli optimální přístup k nejkvalitnějším informacím o léčebných pokrocích po celou dobu své kariéry. Nejlepším zdrojem informací o hodnotě léku nebo technologie není společnost, která ho vyrábí a prodává, ale spíše pečlivé a nezávislé hodnocení léčebného efektu. Vytvořím nezávislou instituci, která ve spoluprácí s lékařskou veřejností, bude zajišťovat a rozšiřovat porovnatelné informace o účinnosti léků, přístrojů a léčebných procedur.
Budu invesovat do programů, včetně amortizace půjček, studijních grantů, zlepšených úhrad od pojišťoven s cílem motivace mladých doktorů začít pracovat pro primární péči. Opět obnovím investice v biomedicínském výzkumu, které měly za Bushovy vlády největší propad.

A konečně se zaměřím na pochybení v poskytování léčebné péče s cílem na prvním místě zabránit léčebným omylům. Za pomoci významných investic v informační a řídící systémy podporující technologie a jiné aktivity na zvýšení ochrany pacientů snížíme množství léčebných omylů a opominutí, které vedou k soudním sporům. Jsem přístupný k dodatečným opatřením s cílem omezit tento druh sporů a tak snížit výšku pojištění chránící před následky těchto soudních pří. Musíme opět dosáhnout toho, že výkon lékařského povolání bude poskytovat uspokojení.

Prevence je rovněž klíčovou částí mého reformního plánu. Zdravotníci zmůžou pouze část práce. Pacienti, zaměstnavatelé a jednotlivé komunity, tito všichni mají za úkol nás vést ke zdraví a k jeho udržení. Pacienti se musí více snažit, přestat kouřit, začít cvičit a jíst zdravě s cílem udržet si správnou váhu. Zaměstnavatelé musí investovat do zdravého pracovního prostředí a pomoci svým zaměstnancům vést zdravý, aktivní život.

Vláda má rovněž svoji roli. Zavedu nové dostupné financování pro veřejné programy s cílem zasáhnout klíčové problémy jako je kouření a obezita. Také odměním školy a spolky za zdraví prospěšná pracoviště a hnutí za zajištění zdravé vyžívy v jídelnách a prodejních automatech. A dále podpořím programy na zvýšení proočkovanosti populace. Budu spolupracovat se státními a místními orgány na promyšlené národně koordiované strategii v oblasti veřejného zdraví.

Jako prezident zmodernizuji systém poskytování zdravotní péče a zajistím všem Američanům přístup k vysoce kvalitní a dostupné zdravotní péči. Věřím, že s pomocí a spoluprací zvláště těch, kteří tak tvrdě pracují, aby nás udrželi ve zdraví, můžeme reformu zdravotní péče proměnit ve skutečnost."

Autor: MUDr.Martin Opočenský