Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2009


Letošní řízení o úhradách zdravotní péče pro ambulantní specialisty bylo zahájeno na jaře s dostatečným časovým prostorem k dosažení dohody a jako již tradičně končilo horečným vyjednáváním v předsálí  zasedací místnosti Ministerstva zdravotnictví v poslední možný den zákonné lhůty se stejně neúspěšným výsledkem jako v letech předešlých.

Diskuze  poskytovatelů a zdravotních pojišťoven  probíhaly poměrně stereotypně jako v minulých letech, ale nutno zdůraznit, že se začaly objevovat pojmy, které nás zřejmě budou provázet v budoucích jednáních, jako např. index kvality. Ten by podle pracovního návrhu Svazu zdravotních pojišťoven měl být navázán na hodnotu bodu. Okolo jeho definice panují nejasnosti, ale měly by být zohledněny čekací lhůty, technické a personální vybavení pracoviště a dle návrhu jednoho ze zástupců zdravotních pojišťoven i  „výstup“  zdravotní léčby. Bližší vysvětlení tohoto poměrně kontroverzního diskuzního bodu podáno nebylo, a nejeden účastník jednání na straně poskytovatelů odcházel se smíšenými pocity. Dalším pro poskytovatele významným postojem je negativní stanovisko VZP ke  stávající „schizofrenní“ situaci, kdy jeden sazebník platí, ale fakticky je používán a hradí se dle jiného staršího sazebníku, což se projevilo ve snaze VZP o dosažení dohody v tomto bodu.

A nyní k výsledkům řízení. Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2009 skončilo dohodou v segmentech stomatologie, doprava a ZZS a segmentů praktických lékařů.

Pro praktické lékaře bude stanovena základní kapitační platba ve výši 49 Kč (podmínkou ordinační hodiny nejméně 25 hodin týdně a alespoň jednou týdně provoz do 18 hodin), resp. ve výši 47 Kč. Dále je dohodnuto mimo jiné zhodnocení nákladovosti praxe s možností navýšení kapitace, výkony mimo kapitaci hrazené hodnotou bodu 1.05 Kč, regulace jen do 15% úhrady a to pouze pokud komplexní náklady zdravotního zařízení překročí 120% komplexních nákladů  roku 2008.


Pro ambulantní specialisty bylo projednáváno a schvalováno postupně 5 variant různých návrhů. Zástupci ambulantních specialistů se shodli na návrhu s uplatněním platného sazebníku výkonů s hodnotou bodu 1.03 Kč a degresní (nadlimitní body) hodnotou bodu 0.50 Kč, což ale bylo odmítnuto zástupci všech zdravotních pojišťoven. VZP navrhovala 0.97 Kč za bod  a uplatnění platného sazebníku výkonů, což bylo souhlasně odmítnuto jak ambulantními specialisty tak Svazem zdravotních pojišťoven, který navrhoval navýšení stávajícího systému – paušální platba podle starého systému- o pouhá 2 procenta. Aprimed v kompromisní variantě navrhoval navýšit letošní systém o 6%.

V samém závěru jednání a se zřejmě nejnadějnějším návrhem přišla ČLK o.s. Ta navrhla analogii návrhu VZP s hodnotou bodu 1.00 Kč. Tento návrh získal většinový souhlas jak ambulantních specialistů, tak i zdravotních pojišťoven snad kromě jediné výjimky, a to Hutnické zdravotní pojišťovny. Tato varianta by konečně uvedla v soulad stávající vykazovanou zdravotní péči a její úhradu s platnou legislativou a svojí ekonomickou náročností by byla ufinancovatelná v situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo po zavedení poplatků  úsporu 810 milionů na úhradách ambulantním specialistům v I.pololetí  roku 2008.

Ve všech segmentech, kde nedošlo ke shodě poskytovatelů zdravotní péče a plátců, tj. zdravotních pojišťověn, nutno čekat na rozhodnutí Ministra zdravotnictví, který stanoví hodnotu úhrad svojí vyhláškou.  

Autor: MUDr.Martin Opočenský