Tipy a rady

Co by měl lékař - zaměstnanec vědět o pracovním právu I.

Článek - 2.04.2010 | Tipy a rady


Následující neúplný přehled této problematiky vychází z přednášky Mgr.Aleše Buriánka prezentované na semináři o medicínském právu pořádaném Lékařským odborovým klubem.

Jaké jsou povinnosti lékaře při práci se zdravotními prostředky v ambulanci?

Článek - 26.03.2010 | Tipy a rady


Problematika používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče má různé aspekty a je spojena i s právním rizikem pro lékaře provozujícího ambulantní zdravotnické zařízení. Zmiňme například problematiku životnosti starších přístrojů, kdy jejich délka není stanovena výrobcem. Problém vznikne ve chvíli, kdy dojde vadou zdravotnického prostředku k poškození pacienta. Potom se často řeší otázky, zda výrobek odpovídal technickým normám atd.

RECENZE: Etika a právo v kontextu lékařské etiky

Článek - 19.03.2010 | Tipy a rady


Autorka velmi inspirativní knihy JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. se věnuje otázkám, které většina lékařů řeší v každodenní praxi zpravidla zcela intuitivně, aniž by se jim kdy dostalo alespoň formálního rámce a základní orientace v problematice lékařské etiky. Obor se totiž začal učit na lékařských fakultách až po pádu socialismu, který jeho existenci dlouhodobě ignoroval.

Jaké jsou povinnosti lékaře při diagnostikovaném nežádoucím účinku léku?

Článek - 12.03.2010 | Tipy a rady


Podle ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv Dr. Beneše bylo v minulém roce hlášeno 1436 nežádoucích účinků léků. Ve srovnání se situací z 80.let minulého století, kdy bylo ročně hlášeno až 5 tisíc nežádoucích účinků, lze konstatovat výrazný pokles. Že se v ČR jedná o systémovou chybu  a ne menší počet  nežádoucích účinků léků ukazuje mezinárodní srovnání. Menší počet hlášení nežádoucích účinků léčiv v Evropě v přepočtu na milión obyvatel mělo v roce 2009 pouze Maďarsko, Belgie, Litva a Bulharsko. V Dánsku bylo hlášeno 6x více případů, v Rakousku a Velké Británii 3x více.

Nový trestní zákoník: Jaké přináší změny?

Článek - 26.02.2010 | Tipy a rady


Tento článek od právního laika si nečiní nárok na popis všech změn či expertní pohled na změny týkající se oblasti zdravotnictví v novém zákoně č.40/2009 Sb. Je výsledkem četby několika příspěvků o této významné novince českého práva ( nový trestní zákoník po 49 letech ! ) a jeho cílem je zdůraznění několika , dle mého názoru, podstatných změn.

Problematika bezpečnosti práce v lékařské ordinaci

Článek - 12.02.2010 | Tipy a rady


Lékařská ordinace je zcela určitě místem, kde hrozí rozličná bezpečností rizika a kde je tedy nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Ty navíc mohou být i předmětem kontroly ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce. Lékařská ordinace spadá nejčastěji do kategorie společností do 25 zaměstnanců, kdy zaměstnavatel může zajišťovat úkony v prevenci rizik sám a to pokud má příslušné znalosti. Při počtu zaměstnanců 25-500 tak může činit, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky a vykonal odbornou zkoušku (nad 500 zaměstnanců je nutné tak činit za pomoci k tomu způsobilých osob).

Bezpečnost práce na pracovišti lze rozdělit na několik hlavních oblastí:

Kde získat nové zkušenosti z řízení zdravotnictví ?

Článek - 5.02.2010 | Tipy a rady


Ten, kdo podá přihlášku do American Fund for Czech and Slovak Leadersip Studies (AFCSLS) do konce března a uspěje ve výběrovém řízení, získá prostředky v rámci programu Young Leaders. Program umožní strávit v USA až 6 měsíců podle vlastního výběru a naplánovat program s využitím již existujících vlastních kontaktů. Zdravotnictví je jedním ze 3 oblastí, které se fond rozhodl podporovat.

Program se soustředí na management, ekonomiku, financování a marketing poskytování zdravotní péče, budování a vedení medicínských výzkumných týmů. V rámci programu je možno se zúčastnit práce v nemocnicích, výzkumných centrech, konzultantských firmách, zdravotních pojišťovnách nebo u výrobců zdravotnických potřeb nebo ve farmaceutických firmách.

Rizika práce se zdravotnickou dokumentací

Článek - 29.01.2010 | Tipy a rady


Téměř v každém semináři o zdravotnickém právu zazní důrazná rada přednášejícího o tom, že kvalitně vedená zdravotnická dokumentace je ochranou každého zdravotnického  pracovníka při eventuálním soudním sporu. Toto nás motivuje znovu a znovu opakovat věty typu: „Pacient byl zevrubně poučen o možných rizicích .........".

Vyjmenujme zde však několik příkladů toho, jaký „výbušný" materiál máme vlastně v rukou a porušení kterého zákona se můžeme dopustit při nevhodném zacházení s ním. Zdravotničtí pracovníci musí počítat s trestněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní a správněprávní odpovědností.

Finanční perspektiva pro lékaře - rok 2010

Článek - 18.01.2010 | Tipy a rady


Ačkoli jsme konfrontováni s realitou celosvětové i domácí ekonomické  krize již více než rok, tak její skutečné dopady na reálné příjmy lékařů, jak soukromých tak i zaměstnanců, lze očekávat především v letošním roce.

Regulace v nové úhradové vyhlášce MZ č.471/2009

Článek - 3.01.2010 | Tipy a rady


Tento článek navazuje na náš článek Nová úhradová vyhláška MZ pro rok 2010, který vycházel z údajů prezentovaných MZ na tiskové konferenci dne 11.12.2009. Od 30.12.2009 však  máme možnost si přečíst text nové úhradové vyhlášky ve Sbírce zákonů pod č. 471/2009.

Nutno zopakovat, že největším problémem nové vyhlášky je limitace úhrad výší výdajů v roce 2008. Od té doby ale došlo ke zvýšení průměrných cen léků i jejich spotřeby.

Regulace pro ambulantní specialisty: