CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Výsledky nejvýznamnější a největší (897 pacientů ve skupině s CABG a 903 s PCI) studie zabývající se touto otázkou potvrdily statisticky významnou převahu CABG nad PCI pro výskyt MACCE (major averse cardiac and cerebrovascular events) 26.9% ve skupině CABG oproti 37.3% PCI, výskyt infarktu myokardu 3.8 % proti 9.7%, potřeby opakované revaskularizace 13.7% proti 25.9% (vždy CABG v. PCI). Celková mortalita se v obou skupinách statisticky nelišila (11.4 v. 13.9%).

Závěrem autoři studie konstatovali, že v rozhodování o volbě postupu je nezbytná spolupráce intervenčních kardiologů a kardiochirurgů a významnou roli přisoudili anatomickému hodnocení postižení tepen pomocí tzv. Syntax score. U komplexního postižení se středním (23-32 bodů) až těžce závažným nálezem (nad 32) by se měla chirurgická revaskularizace stát standardem léčby (tj. cca u 2/3 pacientů). Zatímco u lehčího stupně poškození se Syntax score pod 23 bodů a u pacientů s postižením kmene levé koronární tepny (zde i možné Syntax score střední) je PCI akceptovatelná varianta.

Často zmiňovaným nedostatkem Syntax score je jeho omezení na patolog. anatomický aspekt postižení koronárních tepen. Toto se snažil vyřešit V. Farooq a spol. ve studii uveřejněné ve stejném číásle Lancetu zavedením tzv. Syntax Score II. V tomto hodnocení jsou kromě anatomických poměrů v koronárním řečišti zohledněny i věk, pohlaví, hladina kreatininu, ejekční frakce levé komory, přítomnost postižení kmene levé koronární tepny a periferního cévního řečiště a dále i přítomnost chronické obstrukční poruchy bronchopulmonální.

Autoři studie uzavřeli své zkoumání SYNTAX, s tím že 4-letou mortalitu těchto pacientů by se podařilo lépe predikovat pomocí Syntax score II. a toto inovované score je vhodnější užívat při klinickém rozhodování mezi CABG a PCI.