Posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění


K 1.1.2009 nabude účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění. Tento zákon, který nahradí zákon č.54 z roku 1956 Sb., vnáší do posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění řadu zásadních změn. S tím souvisí i to, že od 1.1.2009 pozbývá platnosti vahláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pro účely sociálního zabezpečení, neboť tato problematika byla převzata do nového zákona.

Nový zákon upravuje zároveň i nemocenské pojištění příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, vojáků z povolání, státních zaměstnanců podle služebního zákona a dalších, tak jak to uvádí § 5a a § 5b zákona.

V souvislosti s přijetím nového zákona se mění některé aspekty posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, které provádějí ošetřující lékaři (část pátá zákona, § 53- §80). V systému nemocenského pojištění posuzují ošetřující lékaři zdravotní stav pro účely: náhrady mzdy a nemocenského (DPN), peněžité pomoci v mateřství (PPM), ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a karantény.

Oproti současnému stavu je nemocenské podle nového zákona vypláceno od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti (první 3 dny neplacené, 4.-14.den vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel). Ochranná lhůta je stanovená u nemocného na 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, u PPM činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů. Podpůrčí doba trvá u nemocenského nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku DPN, a to včetně zápočtů, u starobních a invalidních důchodců je nemocenské vypláceno nejdéle 70 kalendářních dnů trvání DPN nebo karantény.

S přijetím nového zákona budou pro potřeby nemocenského pojištění používány nové tiskopisy, které bude distribuovat ČSSZ (hlášení lékaře).

 


Zákon nově definuje dočasnou pracovní neschopností stav, který pro poruchy zdraví nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i pro jinou než dosavadní pojištěnou činnost. To znamená, že po uplynutí 180 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti musí dojít k posouzení pracovní schopnosti a pokud je pojištěnec schopen vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, resp. plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, dochází k ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

 

Vznik a trvání DPN
Zákon vyjmenovává důvody, pro něž může být pojištěnec uznán práce neshcopným. Nově je upraveno posuzování pojištěnce, který je v ochranné lhůtě nebo toho, u něhož zaměstnání skončilo a dočasná pracovní neschopnost dále trvá. Mění se rovněž posuzování pojištěnce ve vztahu k povinnostem uchazeče o zaměstnání. Vykonává-li pojištěnec několik činností, posuzuje ošetřující lékař DPN pro každou pojištěnou činnost samostatně.

DPN, začíná dnem, kdy ji lékař zjistil, v odůvodněných případech může lékař uznat pojištěnce práce neschopným za 3 kalendářní dny zpětně a se souhlasem orgánu nemocenského pojištění za období delší než 3 kalendářní dny. Nedostaví-li se pojištěnec ke kontrole ve stanovený den, ale dostaví se do 3 dnů a prokáže vážné důvody, vydá ošetřující lékař nové rozhodnutí o vzniku DPN, které je pokračováním předchoí pracovní neschopnosti a má stejné číslo.

Pokud je DPN ukončena rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění, může být další pracovní neschopnost pro stejnou nebo podobnou nemoc uznána týmž lékařem až po uplynutí 7 dnů. Výjimkou je akutní vzplanutí téže nemoci do 7 dnů od ukončení DPN, potom je třeba k uznání DPN souhlas orgánu nemocenského pojištění.

Ukončení DPN
Zákon vyjmenovává důvody pro ukončení DPN. Kromě zdravotních důvodů, jsou to důvody administrativního rázu (nedostavení se ke kontrole nebo ošetření).
Rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN je vydáváno na předepsaných tiskopisech, které v části
určené pro zaměstnavatele nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit.


Sankce při porušení povinnosti lékaře
Při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, jsou v § 138 zákona uvedeny správní delikty, kterých se mouhou zdravotnická zařízení v této souvislosti dopustit. Výše pokut se pohybuje v rozmezí od 10 do 100 tisíc Kč, kromě pokut je orgán nemocenského pojištění oprávněn upozornit zřizovatele zdarvotnického zařízení a zdravotní pojišťovnu na neplnění povinností daných zákonem.

 

Pro DPN, uznané před 1.lednem 2009 se použijí tiskopisy platné k 31. prosinci 2008.

Autor: redakce