Zdravotnictví a české předsednictví v Radě EU


Česká republika převzala po Francii 1.ledna letošního roku roli předsednické země v Radě Evropské unie. V následujícím článku bychom rádi představili naše priority a plánované akce po dobu šesti měsíců, než předáme otěže další členské zemi EU, což bude Švédsko.


Naše priority deklarované Ministerstvem zdravotnictví jsou
:

A) eHealth

Již od roku 2003 organizují státy předsedající Radě Evropské unie konferenci na téma elektronické zdravotnictví (eHealth). Ta letošní se uskuteční v Praze ve dnech 18.-20.2. pod názvem „eHealth pro jednotlivce, společnost a ekonomiku".

Jednotlivci
přináší eHealth zavádění postupů a nových metod v léčbě a sledování chronických chorob, v evropském rozměru usnadní poskytování a návaznost zdravotní péče. Dalším cílem je vzájemná interakce občana jako pacienta a občana jako poskytovatele zdravotní péče. Společnosti přináší mimo jiné zvýšenou počitačovou gramotnost s důrazem na vzdělávání, vědu a výzkum a největší uplatnění nalezne eHealth v ekonomice poskytování zdravotní péče, ve zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a omezením výdajů, zejména z hlediska ekonomiky poskytovatelů a plátců - zdravotních pojišťoven.

B) Antibiotická rezistence

I když historicky měla ČR, i díky síti tzv. antibiotických středisek, příznivé ukazatele citlivosti bakterií k antibiotikům, v poslední době dochází zvláště v oblasti nazokomiálních infekcí k významnému vzestupu odolnosti bakterií vůči antibiotikům (jedna z nejvyšších v Evropě). Kromě zvýšení nárůstu nemocnosti i úmrtnosti, má tento jev i významné ekonomické dopady - studie ze začátku desetiletí prokázála asi 50% podíl chybně indikovaných antibiotik, což představovalo ztrátu cca 1 mld Kč ročně. Tento trend je patrný i v ostatních zemích Evropské unie, jedná se o typicky „nadnárodní" problém a vyžaduje koordinovanou aktivitu. Ve dnech 15.-16.dubna se k tomuto tématu bude konat v České republice konference s názvem „The Microbial Threat to Patient safety in Europe".

C) Finanční udržitelnost zdravotních systémů

Demografické faktory jako stárnutí populace zemí Evropské unie představují výrazné ohrožení financování péče postavené na solidaritě zdravých s nemocnými a mladých se starými, což jsou základní principy financování zdravotní péče ve většině zemí Evropské unie. Bude představena studie zdravotních systémů z hlediska veřejných financí, jejich budoucího vývoje a hrozící nerovnováhy. Zvláštní pozornost bude věnována problematice dlouhodobé péče, její organizace a financování. Cílem bude snaha o nalezení řešení problému finanční udržitelnosti zdravotnických systémů. Na toto téma se uskuteční ve dnech 10.-12.května v Praze konference za účasti členských zemí EU, Evropské komise, Evropského parlamentu, Organizace pro rozvoj a hospodářskou spolupráci v Evropě, Světové banky a Světové zdravotnické organizace. Přítomni budou i další čeští odborníci a akademici.

Tyto naše priority vycházejí ze tří hlavních cílů evropské strategie pro oblast zdravotnictví: podporovat zdraví ve stárnoucí Evropě, ochránit její obyvatele před zdravotními riziky a podporovat dynamicky se rozvíjející zdravotní systémy a nové technologie.

Pokud vás toto téma zaujalo, zde k němu naleznete zajímavé odkazy:

www.eu2009.cz - oficiální internetové stránky předsednictví ČR v Radě EU
www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/default.htm - stránky místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
www.ecdc.europa.eu - Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
www.ehealth-era.org - projekt eHealth ERA 
www.rivm.nl/earss/about/ - projekt EU k antibiotické rezistence


Autor: MUDr.Martin Opočenský s využitím www.mzcr.cz