Častý screening pomocí PSA nepřinesl očekávané výsledky

Ve studii PLCO ( Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) se neprokázal pokles mortality ve skupině podstupující pravidelný onkologický screening na PSA oproti kontrolní skupině podstupující "standardní" vyšetření (i zde byli pacienti, kteří podstoupili screening na PSA). Pacienti byli sledování v letech 1993 až 2009, intervenční skupina měla každoroční PSA po dobu 6 lety a vyšetření per rectum ve 4 po sobě jdoucích letech, průměrná doba sledování byla 13 let a průměrný věk pacientů byl 55 - 78 let . U vyšetřovaných pacientů byl sice zaznamenaný statisticky významný 12% nárůst počtu diagnostikovaných pacientů s Ca prostaty, ale nebyl zaznamenám pokles mortality oproti kontrolní skupině.

Autor: Lékař