Sjezd ČLK : Den druhý


Volba viceprezidenta ČLK otevřela druhý den jednání XXII.sjezdu ČLK. Ve třetím kole byl 187 hlasy zvolen 44letý anesteziolog MUDr. Zdeněk Mrozek z FN Olomouc, který nyní vede Kliniku anesteziologie a resuscitace. Porazil své dva konkurenty MUDr. Aleše Hermanna kardiologa z Pardubic a praktického lékaře ze Zlína MUDr. Lubomíra Nečase. Ve svém volebním projevu nabídl svoji vizi komory jako neideologické organizace hájící srozumitelným způsobem zájmy lékařů. Zároveň zdůraznil povinnost lékařské komory ve vztahu k veřejnosti jednoznačně se vypořádat s oprávněnými stížnostmi na lékaře. MUDr. Mrozek dlouhodobě prosazuje v souladu se změnami zákona o zdravotním pojištění založení Zdravotní pojišťovny lékařů.

V průběhu sčítaní hlasů byla promítnuta velmi zajímavá prezentace organizace Lékaři bez hranic, humanitární organizace bez vazby na politické nebo mocenské zájmy. Tato organizace fungující od roku 1971 dostala v roce 1999 Nobelovou cenu míru.

Poté sjezd navštívil ministr Tomáš Julínek s cílem, jak sám deklaroval, získat lékaře pro svoji reformu. "Lze získat však jen ty, kteří si zgruntu reformu přejí. Vážení delegáti víte, kdo zvýšil platby za státní pojištěnce? No přece Tomáš Julínek", sám si položil otázku a a sám si na ni odpověděl. Dále uvedl, že jedinou existující reformu zdravotnictví předkládá stávající ministr zdravotnictví. Poukázal na to, proč by lékaři měli prosazovat zvýšení poplatků až na 100 Kč, aby došlo ke zvýšení poměru HDP na zdravotnictví. Stěžoval si na neobjektivitu časopisu lékařské komory, ale nebyl schopen toto jednoznačně argumentovat. Ministr Julínek dnes ani nemohl lékaře přesvědčit: "Pan ministr prostě nechápe, proč auditorium nechce přijmout zákony jím předkládané a prezentované návrhy", znělo ze sálu. Ve svém návrhu se odkázal na realitu "holandského zdravotnictví" neboť jeho plány "z něho z 80 % vycházejí ". Oponoval číslům o výrazných úsporách pojišťovny se slovy, že faktická rezerva je 5 mld Kč a dále pronesl "Strašně se zlobím na ředitele VZP Horáka, že nebyl schopen vytvořit projekty, ve kterých by rozpustil přebytky na účtu své pojišťovny". V následné značně chaotické diskuzi odmítl ministr Julínek vyslechnout věcné připomínky k navrhovaným zákonům se slovy, že vše již zná a poté odešel po dobu prezentace prezidenta ČLK Kubka mimo sál, kam ho následovalo cca 100 delegátů komory s cílem diskuze s ministrem, což vypadalo jako předem domluvený krok.

Tato situace nás přenesla o několik let zpět a ukázala absolutní antagonismus jednotlivých skupin. Po návratu do sálu ministr Julínek slíbil v několika následujících letech vytvořit standardy poskytování zdravotní péče. Následovala dlouhá, často až osobní diskuze, ve které se jednotliví diskutující obraceli na ministra s poměrně velmi silnými výtkami. Další diskutující se ministra zeptal, jak může, ačkoliv je sám lékař, připustit opakované urážení lékařského stavu. V oficiálním letáku Ministerstva zdravotnictví je totiž srovnáváno ústy mluvčího Ministerstva zdravotnictví poskytování léčebné péče s prací autoservisu.

Lze konstatovat, že ministr Julínek jednoznačně pokračuje ve svém "reformním" úsilí a každý lékař v případě přijetí reformního balíku zákonů musí počítat s jeho dopady. I nadále trvá snaha ministra realizovat zákon o univerzitních nemocnicích, privatizovat zdravotní pojišťovny. Zazněly zde výroky "Jede se dál" nebo "Nenechte se zmást výsledky voleb ". Ministr Julínek připustil, že je příznivcem "svobodné" řízené péče. Každopádně diskuze s ministrem svoji délkou překonala všechny předchozí návštěvy ministrů zdravotnictví na sjezdech ČLK. Jedna z posledních vět ministra překvapila mnoho delegátů: "Velká skupina lékařů prosí o přijetí těchto zákonů".


Pesimismus ve tvářích mnoha lékařů byl zjevný. Snad pouze známky nejednoty v koalici a pohled na udivené tváře zástupce strany zelených a poslance Hovorky, který byl sám terčem přímých slovních útoků ze strany ministra, by mohly naznačovat osud zákonů v parlamentu.

Odpoledne bylo věnováno tematickým přednáškám, které budou prezentovány na stránkách komory (www.lkcr.cz) a tak zde pouze krátký výčet jednotlivých témat.
Prezident Kubek hovořil ve své prezentaci o rostoucím problému nedostatku lékařů v ČR, který již  začal ohrožovat kvalitu poskytované péče. Hlavní problémy: nepříznivý demografický vývoj - nejvíce lékařů ve věkové skupině 50-59 let, průměrný věk lékaře 52 let, odchody do  zahraničí.

MUDr. Velev, místopředseda LOK-SČL, se ve své prezentaci zmínil "o problému, o kterém se nemluví" tj. o přesčasové práci. Nemocniční lékař odslouží průměrně 120-130 hodin měsičně, což představuje často až 50% (ale i o 65%) jeho příjmů, např. v EU je to maximálně 20-30%.

V dalších prezentacích o řízené péči byl velmi plasticky představen tento systém regulačních nástrojů zdravotních pojišťoven ke snížení nákladů. Byly prezentovány výhody a rizika systému, od kterého se po 17 letech lékaři ve Švýcarsku ve snaze ochránit své pacienty odvrátili.

Jako vždy měl jeden z nejzajímavějších příspěvků JUDr. Mach, který představil připomínky ČLK k návrhům tzv. "neproblematických" návrhů zákonů - zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o záchranných zdravotních službách a dvou tzv. harmonizačních novel zákonů o zdravotním pojištění a novely zákona č. 48/1997 Sb., kde jsou návrhy zrušení sazebníku výkonů a jeho nahrazení katalogem zdravotních služeb, který neobsahuje minimální ceny. Standardy měly být tvořeny bez účasti ČLK. Dle JUDr. Macha jsou velmi nedostatečně v zákonech definovány kritické pojmy jako péče "lege artis" a neodkladná péče. Zavádí se povinnost vždy vypracovat písemný léčebný plán na léčbu každého onemocnění, povinnost informovat o každém trestném činu, praktičtí lékaři budou mít povinnost ohledávat mrtvé i mimo své ordinační hodiny. Změnu způsobilosti svého pacienta k provozování povolání by měl lékař okamžitě hlásit jeho zaměstnavateli. Každé soukromé ZZ bude muset projít opětovným procesem přeregistrování do 36 měsíců od přijetí zákona. Tento paragraf "hrůzy" vyprodukovalo ministerstvo zdravotnictví, které údajně stojí o spolupráci s lékařskou veřejností.

Na závěr 12 hodinového jednání druhého dne prezentoval prezident Kubek svoji vizi budoucnosti českého zdravotnictví a charakterizoval základní potřeby českého lékaře k výkonu svého povolání: právní jistotu, ekonomickou stabilitu a profesní svobodu.

Autor: MUDr.Martin Opočenský