Rizika vyplývající z platné novely zákoníku práce

Vážené kolegyně a kolegové,

   v souvislosti se změnami, které s účinností od 1.10.2023 přinesla novela zákoníku práce, prosákly informace, že kompetentní úřady údajně nebudou dodržování zákona kontrolovat. Tyto zavádějící informace by mohly vzbuzovat klamný dojem, že se nic nezměnilo. Ale to není pravda, i hloupý zákon je zákon, a novela zákoníku práce platí. V této souvislosti si vám, po dohodě s právní kanceláří ČLK, dovoluji zaslat toto upozornění a současně doporučení,  abyste striktně trvali na dodržovaní pracovní a přesčasové doby, ale i doby odpočinku mezi jednotlivými směnami.

   Na případná nařizování směn a přesčasů zaměstnavatelem, jež jsou v rozporu s platným novelizovaným zákoníkem práce, doporučuji zaměstnavatele upozornit v tom smyslu, že dotčený lékař jako zaměstnanec v rámci plnění své tzv. prevenční povinnosti upozorňuje na tento rozpor se zákoníkem práce ohrožující životy a zdraví pacientů a odmítá nést případnou odpovědnost za možné škody, které by v důsledku tohoto protiprávního jednání zaměstnavatele vznikly. V uvedeném upozornění by zároveň zaměstnanec měl žádat o zjednání nápravy a zajištění pracovních podmínek vč. zákonného rozpisu směn v rozsahu platné právní úpravy, když tento stav chrání zaměstnance v rámci pracovněprávního vztahu a případné odpovědnosti, jakož i zákonného pojištění spojeného s pracovním vztahem (např. odpovědnost za pracovní úraz)

   Je nutno si uvědomit, že případný souhlas s protiprávním rozpisem směn, který je v rozporu se zákoníkem práce, by v případech, kdy nebyl zaměstnavatel na tuto skutečnost prokazatelně (nejlépe písemně či e-mailem adresovaným nadřízenému či vedení zdravotnického zařízení) zaměstnancem upozorněn, mohl jít i k tíži tohoto lékaře v zaměstnaneckém poměru.

   Výkon činnosti, který je obsahem pracovní smlouvy, avšak v časovém rozsahu, který není v souladu se zákoníkem práce, by mohl být chápán jako zákonný rozpor, kdy například může být zpochybňována odpovědnost pojistitele plnit v případě vzniku pojistné události, k níž sice došlo během výkonu práce pro zaměstnavatele, avšak v rozporu se zákoníkem práce. Typicky může jít o případy, kdy dojde k pracovnímu úrazu a pojišťovna bude zkoumat, zda opravdu konkrétní zaměstnanec měl v rozhodné době být na pracovišti a nepochybně v případě rozporu bude právě pojišťovna poukazovat na nedodržení zákonných podmínek, a tedy i možný zánik povinnosti pojišťovny v těchto případech automaticky poskytnout pojistné plnění. Například by nemusela být odškodněna škoda, kterou zaměstnanec při výkonu své činnosti způsobil v době, když již neměl být na pracovišti, nemluvě o vzniku komplikací a případných zdravotních následků v důsledku poskytování zdravotní péče pacientům. Právní zástupce pojišťovny, a nelze vyloučit, že i zaměstnavatele, bude hledat argumentaci pro zproštění odpovědnosti, v prvním případě odpovědnosti poskytnout pojistné plnění, ve druhém případě odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu.

   Byť komora poskytuje svým členům ochranu v rozsahu možnosti posouzení odborného postupu prostřednictvím oborových komisí Vědecké rady ČLK, je potřeba si vždy uvědomit, že v těchto případech, tj. v případě pracovněprávních sporů, nemá komora (s výjimkou konzultací právní kanceláře komory) žádnou kompetenci či legální možnosti jak lékařům pomoci. Právě z těchto důvodů doporučujeme obezřetnost při jednání se zaměstnavatelem a důsledné požadování striktního dodržování právní úpravy v oblasti rozepisování služeb, přesčasů, ale i doby odpočinku mezi jednotlivými směnami.

   V případě nejasností lze v těchto případech kontaktovat místně příslušnou odbornou organizaci (LOK-SČL event. OSZSP), případně se lze obrátit na právní kancelář České lékařské komory.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK