Nadváha spojena s nižším rizikem celkové mortality?

Toto překvapivé zjištění přineslo I. letošní číslo JAMA, kde autoři K.M.Flegal a spol. z National Center For Health Statistics provedly metaanalýzu 97 studií a hodnotili vztah BMI k celkové mortalitě. Oproti normálnímu BMI (18.5-25) měli pacienti s BMI (25-30), tedy nadváhou, HR 0.94 tedy o 6% nižší celkovou mortalitu. Středně a těžce obézní s BMI nad 35 resp. 40 měli naopak HR 1.29, I. stupeň obezity nebyl překvapivě spojen. Ve sledovaných studiích bylo zahrnuto 2.88 miliónu pacientů a více než 270 tisíc úmrtí.

Možné vysvětlení jsou podle autorů tyto: pacienti s nadváhou se dříve dostávají do kontaktu se zdravotní péčí a jejich rizikové faktory jsou „agresivněji“ léčeny, uvažuje se i o možném kardioprotektivním efektu tělesného tuku, dále o metabolické rezervě pomáhající se vyrovnat s akutně probíhajícím katabolickým onemocněním a dokonce i možném protektivním působení většího množství tuku při některých traumatech. Lze uzavřít, že izolované BMI nelze brát za všeříkající rizikový faktor, přesto u některých chronických pacientů (se srdečním onemocněním, dokonce i DM – tzv. obesity paradox) s mírnou nadváhou lze možná zpochybnit nezbytnost redukce váhy. Toto je už ale poměrně „kacířská“ interpretace, která vyžaduje ověření další vědeckou činností.