Evropský kardiologický kongres ve Stockholmu


Letošní  setkání  téměř 28 tisíc evropských kardiologů se odehrálo v minulém týdnu v příjemné atmosféře švédského hlavního města. I když měl návštěvník veletržních hal, kde se kongres odehrával, občas dojem, že se ocitl v přecpaném voze metra v ranní špičce, opravdu příjemný a klidný přístup pořadatelů ho potěšil. Novinkou bylo zařazení dalších bloků do přestávek ( 10.-11.hod a 12.30-14.hod) a tak místo tradičního, často bezcílného, potulování mezi výstavními stánky farmaceutických a jiných firem, má zájemce o vědu možnost se setrvale vzdělávat od rána do večera (pokud to je schopen vydržet). Další novinkou byla možnost sledovat přednášky i mimo přednáškové sály na velkoplošných obrazovkách, neboť po naplnění kapacity pořadatelé nepřipustili přeplňování sálů.

A nyní v krátkosti o hlavních novinkách, které mohou v krátké budoucnosti ovlivnit kardiologickou praxi:

  • Studie SHIFT - užití ivabradinu u pacientů schronickým srdečním selháním a tepovou frekvencí nad 70/min při optimální terapii včetně betablokátorů vedlo kpoklesu rizika úmrtí nebo hospitalizace o 25%. Četnost nežádoucích účinků byla ve skupině léčených ivabradinem nižší než vplacebové skupině. Snížení srdeční frekvence je tedy prospěšné u pacientů se srdečním selháním.
  • Studie EINSTEIN-DVT - léčba orálním inhibitorem faktoru Xa rivaroxabanem se ukázala jako stejně učinná a bezpečná vléčbě akutní hluboké žilní trombózy jako stávající terapie injekcemi enoxaparinem a poté warfarinem. Existuje tedy relativně jednoduchá alternativa ke stávajícímu způsobu léčby HŽT, rivaroxaban byl podáván perorálně vdávce2x15 mg po dobu 3 týdnů a poté 1x20 mg po dobu 3,6 nebo 12 měsíců.
  • Studie AVERROES -opět léčba orálním inhibitorem faktoru Xa apixabanem byla ve srovnání saspirinem účinnější vprevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace u pacientů sfibrilací síní, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro léčbu warfarinem (tj. u pacientů odmítajících léčbu warfarinem, u pacientů sintermediárním rizikem CMP nebo se zvýšeným rizikem krvácení). Dohlížející výbor studii ukončil předčasně potom, co byla ve skupině sASA roční incidence CMP nebo systémovou embolizací 3,9% a u apixabanu 1,7% (pokles o 55% ve skupině sapixabanem). Větších krvácivých příhod bylo 1,4% ve skupině sASA proti 1,6% apixaban.
  • Další zajímavé studie: DANPACE - u pacientů se sick sinus syndromem je účinnější dvojdutinová stimulace nad síňovou stimulací vprevenci reoperací a fibrilace síní, RESPONSE - holandská studie preventivního programu vedeného sestrami , kdy se intervenovaly rizikové faktory u pacientů po akutním infarktu myokardu, prokázala zvýšení úspěšnosti vdosahování cílových hodnot o 40% oproti standartní péči, LESSON -1: nová generace tzv. DES stentů everolimus-eluting stent oproti I. generaci sirolimus-eluting stent dosahuje lepších výsledků vprevenci úmrtí/IM a neintervenci, částečně i díky menšímu výskytu obávané komplikace trombózy ve stentu, ATOLL - intravenózně nízkomolekulární heparin vpřímém srovnání předčil nefrakciovaný heparin vprevenci závažných ischemických komplikací u primární PCI, ALPHA OMEGA - studie neprokázala přínos přidání omega 3 mastných kyselin do margarínu vsekundární prevenci ICHS.
  • Metaanalýza 25 studií se166 tisíci pacientů vyvrátila pochybnosti o bezpečnosti statinů zhlediska kancerogeneze.
  • Řecká studie prokázala přínos konzumace 1 až 2 šálků kávy u starších hypertenzních pacientů na elasticitu aorty - Ikaria study
  • Islandská studie prokázala vztah mezi počtem pacientů sKV symptomatologií a zátěžovou situací ve společnosti. Vříjnu 2010, kdy krachovaly islandské banky a země ekonomicky zkolabovala, byl zaznamenán vtýdnu po ohlášení bankrotu mnoha bank vzestup vyšetření vambulancích nemocnic o 94%, ale trochu překvapivě především u žen
  • Existuje možný vztah mezi hladinou vitaminu D a prognózou srdečního selhání. Vholandské observační studii byl zaznamenán vztah mezi sníženou hladinou vitaminu D a horší prognózou srdečního selhání

Ve Stockholmu byla uveřejněna i nová guidelines Evropské kardiologické společnosti vypracované ve spolupráci s Evropskou kardiochirurgickou Asociací o praktickém postupu v revaskularizaci myokardu. Vzácná spolupráce invazivních kardiologů a kardiochirurgů mimo jiné zdůrazňuje význam i preferencí samotného pacienta - buď ošetření dlouhodobě funkčním  chirurgickým přístupem oproti „kratší trvanlivosti"  PCI řešení zvláště u pacientů, kteří nejsou schopni významně upravit svůj životní styl. Dalším významným dokumentem jsou nová guidelines ESC pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní, onemocnění, kterým trpí 6 miliónu Evropanů. Dalšími zde publikovanými guidelines byly dokument řešící problematiku vrozené choroby srdeční v dospělosti a upravené doporučení ohledně použití zvláště resynchronizační terapie u srdeční terapie.

Ten, kdo se během kongresu potřeboval odreagovat a navštívil ve Stockholmu právě probíhající výstavu americké fotografky Annie Leibowitz, určitě nelitoval. Jedná se o zcela výjimečnou výstavu současné přední fotografky.

Autor: MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.