Květen a červen 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Každý čtvrtý pacient s diagnostikovanou erektilní dysfunkcí (ED)je podle Journal of Sexual Medicine mladý muž s věkem pod 40 let. Podle autorů článku P.Capogrossa a spol. z University v Miláně mají dotyční pacienti ve srovnání s jejich staršími druhy nižší BMI a vyšší hladinu testosteronu a pouze cca 10% (oproti 42% u starších) má nějaké průvodné onemocnění. Mladší pacienti častěji kouří, více užívají návykové látky a zároveň více trpí předčasnou ejakulací. Závažnou formou erektilní dysfunkce přitom trpí až 50% z nich. ED se podle této a jiných studií jeví jako velmi vhodný marker předčasné aterosklerózy.

Rozhovory představitelů Evropské unie a USA o liberalizaci obchodu a služeb v rámci tzv. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) představují naději na úsporu stávajících nákladů spojených s obchodem a investicemi a to pro americké farmaceutické společnosti v řádu cca 15 % a cca 9 % pro evropské společnosti. Samotná dohoda by mohla přispět k ročnímu růstu evropské ekonomiky o 0.5 % a dále zintenzivnit mezinárodní obchod. Tem mezi EU a USA představuje až 1/3 celosvětové výměny zboží a oba tito partneři zajišťují až 50 % celosvětové ekonomické produkce.

83 % z amerických onkologů podle studie Univerzity v Pensylvánii prohlásilo, že byly v nedávné minulosti konfrontování s nedostatkem onkologických léků. Především jde o léky pro dětskou, gastrointestinální a hematologickou onkologii.  Tato skutečnost měla prakticky vždy přímý dopad na léčbu konkrétních pacientů – např. 77 % onkologů uvedlo, že jejich pacienti byli poté léčeni jiným lékem nebo léčebným režimem, 43 % prohlásilo, že pacientům byl odložen začátek léčby, 17 % lékařů muselo odeslat své pacienty do jiných lékařských praxí. Nejčastěji je problém s generickými léky, u kterých je velmi úzká obchodní marže a tak pro některé výrobce nejsou prioritní. Jejich náhrada za originální je potom podstatně dražší. Příkladem je generická intravenózní verze 5-fluorouracilu za perorální orální ekvivalent (capecitabine –Xeloda), který je dražší o 140 %.

Podle propagátorů mHealth, tj. mobilních zdravotních aplikací, by jejich široké zavedení v EU mohlo již v roce 2017 ušetřit na nákladech za zdravotní péči až 18% na pacienta tj. 537 euro (dohromady až 100 mld.), zlepšená compliance by měla až o 30-35 % snížit náklady za léčbu chronických onemocnění. Kromě compliance, má mHealth zlepšit i životní styl pacientů a významně tak zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků. Tímto způsobem by se mohla omezit potřeba konzultací s lékaři, čímž by se dala částečně ušetřit tato drahá pracovní síla (odhadem až 42 miliónu lékařských pracovních dní). Vzhledem ke stávajícím četným barierám, kterým MHealth čelí, se může ale v roce 2017 stát, že jejích výhod využije pouze 11 miliónů pacientů místo potenciálních 185 miliónů. Toto jsou hlavní závěry studie GSMA a PricewaterhouseCoopers.

Více než 70 % Američanů užívá alespoň 1 lék na předpis, více než polovina léky 2 a dokonce 20% více než 4 preparáty. Na prvním místě jsou podle J. Sauver z Mayo Clinic Center for the Science of Health Care Delivery předepisována antibiotika, na druhém antidepresiva, na třetím opioidní analgetika (!). 17% z dotazovaných byly předepsány ATB, 13% užívá antidepresiva, 13% opioidy, hypolipidemika u 11% a vakcíny byly na 5. místě s 11%. Ženy a starší pacienti dostávají obecně více předpisů, např. každá čtvrtá žena ve věkové skupině 50-64 let je na antidepresivu.

Novinky ve vývoji a schvalování léků:

Kombinační preparát tzv.oral triple direct-acting antiviral (3DAA - sestávající se z inhibitoru proteasy ABT-450, dále z ABT-267 inhibitoru NS5A a ABT-333 inhibitoru non-nukleosidové polymerasy) od firmy AbbVie získal od FDA označení tzv. breakthrough therapy a to pro léčbu hepatitidy C s genotypem 1. Stalo se tak na základě studie II.fáze s 571 pacienty, kdy zaznamenaná v 99% pozitivní odpověď na léčbu.

Liptruzet (atorvastatin a ezetimib) od Merck and Co. byl trochu překvapivě schválen FDA k používání. Překvapivě proto, že se tak nestalo v případě kombinace simvastatin a ezetimibu a také proto, že kombinace atorvastatin/ezetimib neprokázala podle některých expertů lepší účinnost na mortalitu než samotný atorvastatin. O osudu Vytorinu (simvastatin/ezetimib) rozhodnou výsledky studie IMPROVE-IT, které budou prezentovány v září 2014.

Baricitinib od firmy Eli Lilly, orální selektivní inhibitor JAK1 a JAK2, prokázal v léčbě revmatoidní arthritidy účinnost i po roce podávání, což potvrdila studie IIb. fáze prezentovaná na European Congress of Rheumatology. 50% zlepšení po roce léčby vykazovalo 49% pacientů. V indikaci léčby psoriasy a diabetické nefropatie běží s baricitinibem již studie III. fáze.

Firmy ALK-Abello oznámily pozitivní výsledek své studie III. fáze s perorální tbl. léčbou alergie na domácí prach a roztoče. Studie MERIT s 992 pacienty prokázala zlepšení symptomu při splnění bezpečnosti léčby touto imunoterapií. Tímto druhem alergie trpí v Evropě, Sev. Americe a Japonsku více než 90 miliónu obyvatel, přitom se s ní léčí pouze ¼ z nich. Očekává se brzká žádost o schválení terapie FDA a EMA.

Spedra (avanafil) od firmy Vivus  k léčbě erektilní dysfunkce byl EMA schválen k používání (FDA již před rokem). Preparát ze skupiny inhibitorů PDE5 se vyznačuje rychlým nástupem účinku – po 100 mg tbl. se erekce dostaví do 12 min, ve srovnání s placebem je preparát účinný v 77% oproti 54%.

Autor: MUDr.Martin Opočenský s využitím www.pharmatimes.com