Lze nahradit efekt statinů sportem?

Na tuto lákavou myšlenku pro ty, kteří váhají nad trvalým užíváním hypolipidemické medikace v rámci primární prevence, nás přivádí výsledky studie uveřejněné v únorovém čísle časopisu Lancet od Petera F. Kokkinose a spolupracovníků.

Studie měla za svůj primární cíl prokázání účinnosti kombinovaného efektu užívání statinů a fyzické aktivity u cca 10 tis. vojenských veteránů s poruchou lipidového metabolismu při průměrném desetiletém sledování.  Z pozorovaných osob, převážně mužů, s průměrným věkem cca 59 let, jich v průběhu 10letého sledování zemřelo 2318. Ke zhodnocení stupně fyzické aktivity byli veteráni rozděleni zátěžovým testem na chodítku do 4 skupin podle dosaženého metabolického ekvivalentu (MET – představuje energetický výdej v klidu, čemuž odpovídá klidová spotřeba kyslíku cca 3.5 ml O2/min na 1K tělesné hmotnosti). Na velmi zdatné s MET nad 9, zdatné mezi 7.1-9, průměrně zdatné 5.1-7 a nejméně zdatné s MET pod 5.

Ve skupině veteránů s hyperlipoproteinemií užívajících statiny byla mortalita 18.5% oproti 27.7% bez statinů. Ve srovnání s nejméně zdatnými byla mortalita těch s MET nad 9 nižší o 70%. Co je však podstatné, pro odpověď na otázku v názvu našeho článku, je zjištění, že u nejvíce zdatných veteránů neléčených statiny byla mortalita o 47% nižší než u těch nejméně zdatných na statinech a byla srovnatelná s těmi průměrně zdatnými užívajícími statiny. Souhrnně lze ale konstatovat, že nejlépe jsou na tom ti, kteří intenzivně sportují a zároveň užívají statin.

Za zajímavé lze označit vedlejší zjištění, potvrzující poprvé ve velké studii zatím spíše empiricky známou skutečnost, že manifestní myopatii lze diagnostikovat až u 25 % pacientů na statinech.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.