XXVII.sjezd ČLK

Během sjezdu ČLK představil prezident Milan Kubek návrh změn ve zdravotnictví, které bude stávající vedení ČLK prosazovat :

1. zákon o právech pacientů a lékařů, jehož cílem je deklarovat autonomii lékaře v rozhodování o odborných otázkách, ČLK se staví proti projektům řízené péče, lékař nesmí být nucen omezovat opravněné nároky svých pacientů

2.  novela zákona o soudních znalcích by měla zajistit, aby práci lékaře mohl posuzovat pouze lékař, který se může vyjádřit k problémům svého oboru

3. elektronizace zdravotnictví na dobrovolné bázi - jak zajistit ochranu osobních dat a know-how jednotlivých lékařů, zrušení plánu na zavedení e-receptu

4. zvýšení výdajů na zdravotnictví - zvýšením platby za státní pojištěnce a její valorizace vazbou na vývoj průměrné mzdy, zrušení stropů na pojistné a zavedení spravedlnosti v platbách pojistného, zavedení tzv. zdravotní daně na alkohol a tabákové výrobky, kompenzace výpadků příjmu při plánování zrušení tzv. regulačních poplatků, zvážit možnost sloučení ZP v jednu - “protože pluralitata přestává fungovat”, zajistit striktní oddělení majetkového propojení zdravotních zařízení (ZZ) a zdravotních pojišťoven

5. tvorba sítě by měla probíhat pouze ve výběrovém řízení s komisí - pojišťovna + komora + stát (kraj )- nárok na smluvní vztah lze poté pozbýt pouze z důvodů vyjmenovaných v zákonu, nárok lze dědit a prodávat

6. pacient má právo svobodně si zvolit ZZ a lékaře - pacientovi se tedy budou proplácet jeho léky a zdravotní prostředky i u nesmluvního ZZ

7. žádné plošné regulace - oprávněnost poskytnutí zdravotní péče kontroluje revizní sytém pojišťovny

8. za stejný výkon platit všem ZZ stejně, seznam zdravotních výkonů jako závazný ceník, kalkuační listy nutno zveřejnit

9. zákon o ČLK s cílem posílení kompetence profesní lékařské samosprávy - ČLK musí mít právo kontrolovat personální vybavení, licence ČLK podmínkou k samostatnému výkonu lékařského povolání bez dohledu, přesun kompetencí směrem k nelékařským oborům pouze spolu s přesunem odpovědnostI a pouze se souhlasem ČLK

10. mávrat k systému 2 atestací (protože i kvůli systému 1/5 absolventů nyní “vyvážíme” - odchody do zahraničí, zavést státní stipendium pro mladé lékaře, zrušit poplatky za atestační zkoušky, komora nabízí převzít organizaci specializačního vzdělávání

11. nemocnice - zákon o veřejném neziskovém lůžkovém zdravotnickém zařízení

12. odměňování - zvýšit příjmy lékařů v oblasti základních mezd na úkor příjmů ze služeb - od. 1.ledna platnost vyhlášky EU o práci ve službách

13. MZ by mělo zřídit komisi posuzující efektivitu nových zdravotnických technologií a léků. Měla by se s snížit DPH na léky, rozdělit kompetence SUKL

Prezentace MUDr.Volemana - lůžková péče v realitě krize finanční i personální - 1/3 nemocnic nyní na/pod hranicí platební neschopnosti, za 1.pololetí 2013 tržby na úrovni 48.3 % úhrad r. 2010, což vedlo k tomu, že v I.pololetí 2013 je ztráta 1.475 mld. Likvidita nemocnic: závazky po lhůtě splatnosti - 6 z 12 nemocnic v kritické oblasti (index pod 1.0). vč. Thomayerovy nemocnice. Vyčísleno v korunách - po lhůtě splatnosti 2.1 mld Kč u státem řízených nemocnic a u krajem řízených zdravotnických zařízení 2.4 mld. Prof. Fiala z AČMN - personálie nyní na minimálních požadavcích daných vyhláškou MZ, a navíc v roce 2014 konec výjimky o pracovní době - 8 hod. přesčasů týdně. Konkrétní příklad FNKV ukazuje “pomalá anemizace ” personálu v oblasti středního zdravotního personálu i u lékařů. Asociace malých a středních nemocnic predikuje v roce 2014 ztrátu 3.6 mld, menší nemocnice se budou nadále potácet ve finanční krizi. Opět příklad chirurgické kliniky FNKV - od začátku roku ušetřili na nákladech 1,8 miliónu, ale na produkci mají od začátku roku propad 7.5% - tj. 8 miliónu - “ušetří se k smrti”.

Prezentace MUDr. Nečase - radní pro zdravotnictví zlínského kraje - ztráta nemocnic narůstá od roku 2006, v současné době 1 mld. závazků po splatnosti vede k platbám s 300 dny zpoždění. Čtyři nemocnice v kraji letos ve ztrátě 200 miliónů, řešením jsou návrh na snížení stavu zdravotnického personálu. Neustále se mění vedení zdravotnických zařízení, od roku 2006 t.č. již 5 vedení, výpadek zdravotnických poplatků v roce 2014 bude představovat 30 mil. V diskusi zazněl názor MUDr. Sedláčka: je potřeba "stanovit na co má kdo nárok a kdo to zaplatí"

M.Kubek a téma Úhradová vyhláška 2014 - podle MZ 2009-2012 kumulovaná ztáta 36 mld - ZP z toho zaplatily 24 mld, 12 mld  samotná zdravotnická zařízení. 2010-2012 pokles reálných výdajů na zdravotnictví: jenom zvýšená sazba DPH z 10 na 14% vedla ke zvýšení nákladů 6.6 %, nulová sazba DPH na léky: VB, Švédsko, Malta. Dynamika příjmů zdravotních pojišťoven  +2% z roku 2011 na 2012, relativní váha jednotlivých segmentů: ambulatní č. 26%, nemocniční 46.7%, léky 16%, PL 6%, komplement 3.9%, ZZS 0.9%. Zajímavé jsou rozdíly v nákladeh ZP na 1 pojištěnce: VZP 22 765 Kc, OZP 18 800 Kč

- pro účely roku 2014 bude bude uplatněn ceník výkonů z roku 2012 a ne jako letos tzv.kultivovaný (a pochopitelně nižší hodnoty) seznam výkonů

- zavádí se tzv.individuální hodnota bodů: 0.30 + VS složka 1.02-0.30 , a dále pojem limita ( poměr uznaných bodů na RČ v roce 2012 a v roce 2014), která umožní, že čím více bodů na jedno číslo vykážete, tak se bude úhrada vice a vice snižovat a tak se MZ podařilo eliminovat efekt 0.30. Pokud odpracováno 100 bodů srovnatelného období tak úhrada za ně bude 1.02 Kč, za 110 bodů úhrada 1.05 Kč, za 130 pak 1.09 Kč. 

- jak se MZ tedy vypořádalo s rozhodnutím ÚS? Vyhláška nadále složitá, přetrvávají plošné regulace, nesmluvním zařízením MZ určí cenu práce teprve cenovým výnosem atd. Chyby jsou jak parametrické, tak i principiální a jednoznačně úhradová vyhláška nerespektuje stanovisko Ústavního soudu

Replika MUDr.Jojka na tuto prezentaci nevěstí nic dobrého: "Je to ještě horší než jste říkal pana prezidente” . Do srovnatelného období se nezapočítávají body proplacené 0.30, signální kódy 09511 a 09513 vypadnou jenom v jednom období. " Ten kdo to tvořil, zasloužil si péči psychiatra “!!

Nejhůře jsou na tom letos internisté - Bitner jménem vedení ČIS “ Máme letos 75%” -jsou sliby, že nějaké peníze dostaneme, nejsou však jasné zcela mechanismy, jak to udělat: možno vrátit časy výkonů zpět, eventuálně zavést nové kódy pro internu - interní předoperčaní vyš + kód superkonsilium respektive zavést indexaci interního pacienta podle věku a náročnosti. Podle příslibu VZP bude odbornost interny dokompenzována do 98 %.

Smluvní politika VZP – člen správní rady MUDr. Sojka připomněl historii svého působení ve správní radě VZP a mezi jiným i historii případu IZIP. Zmínil nepříliš známou skutečnost, že existovala svého času firma, která slibovala to samé a nebyla nikdy oslovena. Bývalý ředitel VZP Horák nyní bude stíhán za smlouvu s IZIP. Nová správní rada VZP musí být ustanovena do 60 dnů od ustanovení sněmovny: 30 členů - 10 členů jmenovaných vládou na návrh MZ, 20 politickými stranami. Pracovní skupina pro smluvní politiku, které předsedá Michal Sojka, zasedá 1x za měsíc a zabývá se mimo jiné smluvní politikou VZP, která bývala označována  za problematickou nebo-li tzv. “smluvní voluntarismus” . Příčinou byl nedostatečný tok informací a dat mezi okresy a centrem, ZP si konkurují na straně příjmů - “honí pojištěnce” – což prodražuje systém a hledají tzv. ideální zařízení, které přitahuje relativně zdravé, mladé a zaměstnané pojištěnce. Dále podle MUDr.Sojky MZ během roku (Nosek, Rögnerová, Polák) signalizovalo redukci počtu ambulantních specialisrtů oproti 96% praktických lékařů, kteří mají v současnosti trvalý smluvní vztah. Většině (89% ) AS končí smluvy v roce 2015, 6.7% po roce 2017. Návrh na uzavření smluv na dobu neurčitou byl ve správní radě přijat jednomyslně. Zbývá stanovit ještě kritéria, kterým se bude celý proces řídit a podle dohody to budou pouze ta, co vycházejí pouze z platných zákonů a vyhlášek. Regulace budou napříště spíše na straně pacienta a bylo by vhodné, aby si případné úspory rozdělili ZP a poskytovatelé.

Prezentace ředitele VZP Kabátka:

- regulace pro rok 2012- uplatněny pouze v  10%, v nové vyhlášce nově stanovena povinnost regulace uplatnit !!!

* Kabátek : "často odbornost revizního lékaře nedosahuje odbornosti revidaného”, VOZP - si uzavřela smlouvu s Protonovým centrem a  nepočkala na výsledek expertního šetření vedeného zdravotním výborem senátu
. Zmínil možné příjmy příštího roku: 5 mld -odkup pohledávek, 1 mld snížení cen léků, 6 mld zvýšením výkonu celé ekonomiky, cca 4 mld navýšením platby za státní pojištěnce. Do lůžkové péče by mělo jít o 8 mld více za všechny ZP - měly by platit všechny ZP za své pojištěnce přibližně stejně. U AS 300 mil. růst - komplement stejně - u PL podle dosažené dohody, bude spolupracovat s prezidentem ČLK

Z. Jojko (SAS)- nepotvrzuje snahu SAS o redukci sítě, pouze chtělo mít možnost diskutovat  “kritéria tvorby sítě ”. V současnosti existuje 10 velmi obecných kriterií a nyní lze počítat s tím, že pro segment AS platí slib, že je možné jednat pouze o rozšíření sítě, tak aby byla naplněna vyhláška MZ o geografické a časové dostupnosti. Pro ostatní pojišťovny platí, že ZPMV má zájem prodloužit smlouvy o 8 let, OZP chce snad automatickou prolongaci, ale čeká na vyjádření až po “stabilizaci politické situace", ČNZP na dobu neurčitou. Zachování principu autonomie lékaře v rozhodování je jedinou ochranou před “řetězci”, např. snaha o zavedení pozitivních lékových listů ukazuje směr, kam zdravotní pojišťovny míří.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.