Ostatní

Sympozium společnosti Servier: Srdeční selhání jako terminální stadium kardiovaskulárních onemocnění.

Článek - 9.05.2013 | Ostatní

V úvodu sympozia, které se konalo tento týden na Kardiologickém kongrese v Brně, zdůraznil prof. Vítovec, že výskyt srdečního selhání má stoupající tendenci. Odhaduje se, že do roku 2030 bude srdeční selhání v USA postihovat 3 % celkové populace. Péče o nemocné s pokročilými formami srdečního selhání je velmi nákladná, nejvyšší finanční nároky jsou spojeny s opakovanými hospitalizacemi těchto nemocných, a proto je důležitá snaha o snížení morbidity těchto nemocných. Epidemie srdečního selhání je problémem zejména vyspělých zemí, kam bezesporu patří i Česká republika. Data o problematice srdečního selhání u nás přednesl prim. Vojtíšek. Odhaduje se, že v České republice trpí symptomatickým srdečním selháním 0,4 % - 2 % celkové populace.

Nadužívání nesteroidních antirevmatik maratónskými běžci a jeho důsledky

Článek - 5.05.2013 | Ostatní

V British Medical Journal byl nedávno publikován článek (M.Kuster et al), který se zabýval nadužíváním volně dostupných nesteroidních antirevmatik maratónskými běžci. Studie byla prováděna dotazníkovou metodou v rámci Bonnského maratónu/půlmaratonu v roce 2010, dotazník použitelně vyplnilo 56% z účastníků (tj. 3913 ze 7048). Odpovědi překvapily, neboť téměř polovina z účastníků (1931), která odpovídala v dotazníku, požila nesteroidní analgetikum před, během nebo těsně po závodu. Jednalo se o zkušené závodníky, neboť 87% z nich se již dříve účastnilo maratónu.

54% z analgetik bylo pořízeno sportovci bez lékařského předpisu, častěji šlo o ženy (61% z účastnic) ve srovnání s 42% u mužů. Nejčastěji užívaným analgetikem byl diclofenac (47%) a dále ibuprofen. 11% z těch, kteří si vzali diclofenac volilo dávku nad 100 mg, u ibuprofenu dokonce až 43% požilo dávku nad 800 mg.

Březen 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 24.04.2013 | Ostatní

Představitelé farmaceutického průmyslu na konferenci v Londýně prohlásili, že vlna krátkodobých úspor na výdajích za léky (v celé Evropě jde; až o 7 mld. euro)ve finanční krizí zmítaných zemích jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko či Portugalsko ve svém důsledku vede k nárůstu nákladů za léčbu pacientů. Ti, kterým jsou odepřeny inovativní medikamenty, stojí především na nemocničních výdajích nakonec 4x více než kolik se ušetřilo na výdajích za léky. Například v Řecku jsou nyní ceny za léky až o 20% nižší než v druhé nejlevnější evropské zemi, a tak dochází k reexportům až 25% do země importovaných léků. Proto až 50 výrobců zastavilo nebo plánuje zastavení vývozu svých léků do Řecka.

V roce 2012 v USA poprvé došlo ke změně trendu a celkový trh tzv. tradičně předepisovaných léčiv, tj. např. k léčbě cholesterolu a hypertenze, klesl ve srovnání s předchozím rokem o 1.5%.

Partneři jsou v manželství s lékaři překvapivě spokojeni

Článek - 16.04.2013 | Ostatní

Říkává se, že šťastné soužití s lékařem neexistuje. Ale má toto přesvědčení reálné základy? Časopis renomované instituce Mayo Clinic Proceedings v minulém měsíci publikoval studii, která tento stereotyp vyvrací. Podle analýzy je 86.8 % lidí ve vztahu s lékařem spokojeno, přičemž více než polovina (55.4 %) je spokojena výrazně. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje spokojenost partnerů, je společně strávený čas.

Studie přitom přišla se zajímavým zjištěním, pouze malá část partnerů spolu tráví více než dvě hodiny denně (konkrétně pouhých 28.5%), ostatních více než 70% lékařů se svým partnerem průměrně tráví 60-90 minut. Studie mimo jiné odhalila, jaké stopy práce na lékařích zanechává v soukromém životě.

Novinky o škodlivosti kouření

Článek - 7.04.2013 | Ostatní

Ve srovnání s nekuřáky kuřák ztrácí až 10 let života (NEJM, Prabhat a spol.). Přitom pokud kuřák zanechá svého zlozvyku do 40 let svého věku, tak tím sníží riziko úmrtí ve srovnání s pokračujícím kuřákem o 90%. Pravděpodobnost, že se kuřák dožije 79 let je 2x menší než u nekuřáka (u mužů - kuřáků 26% oproti 61% nekuřáků, u žen 38% oproti 71%).

Norská studie se zabývala otázkou tzv. příležitostných kuřáků a konstatovala, že neexistuje jakési „bezpečné množství“ vykouřených cigaret (Nylenna A, Lancet 2013). Každopádně v závislosti na intenzitě kouření se riziko jednotlivých onemocnění liší. Existuje lineární závislost mezi počtem vykouřených cigaret a karcinomem plic, kouření také obecně zvyšuje riziko trombózy. Nejstrmější vzrůst rizika kardiovaskulární choroby je mezi nekouřením a vykouřením jedné až 4 cigaret denně.

Antibiotika a rezistence

Článek - 25.03.2013 | Ostatní

Již sir Alexander Fleming, vynálezce penicilínu, v roce 1945 v interview pro New York Times varoval před jeho nadužíváním a s tím spojeným rizikem vzniku rezistence. V lednovém čísle časopisu NEJM byl publikován článek The Future of Antibiotics and Resistance (B.Spellberg a spol.), podle kterého se bakterie již miliardy let ve svém vývoji geneticky připravují na překonání „útoku na svou existenci“ a to pomocí předem připravených mechanismů, na základě kterých se později vyvíjí známý fenomén tzv. rezistence na antibiotika. Tento poznatek potvrzuje existenci na antibiotika rezistentních bakterií, starých více než 4 milióny let, nalezených  v geologicky izolovaných místech jako jsou podzemní jeskyně (Bhullar a spol). A tak je potřeba poopravit všeobecné přesvědčení, že rezistence vzniká pouze v důsledku nadužívání a je potřeba na ní nahlížet jako na předem připravený adaptační proces ze strany bakterií.

Jak tedy bojovat s fenoménem, který podle výroční zprávy Světového ekonomického fóra představuje jedno z největších rizik pro existenci lidstva?

Vakcinace proti chřipce – pohled po skončené epidemii

Článek - 18.03.2013 | Ostatní

Změní se po letošních zkušenostech zatím spíše skeptický pohled české lékařské veřejnosti na očkování proti chřipce? O tom, že tuzemští lékaři pochybují o smysluplnosti takového opatření, svědčí relativně nízká pročkovanost české populace ve srovnání (4-5%) s námi srovnatelnými změnami (40%).

Složitostí problematiky se zabýval článek v únorovém čísle New England Journal of Medicine Epidemic Influenza – Responding to the Expected but Unpredictable (J.Bresee et al.). Podstatná je účinnost vakcíny, nedávná metaanalýza ukázala, že inaktivovaná vakcína měla v populaci mladých a středně starých Američanů 62% účinnost s jejím výrazným sezónním kolísáním (od 16 po 76%). Živá oslabená vakcína u dětí (ne však u dospělých) má účinnost vyšší. První údaje o letošní epidemii ukazují, že vakcína dosahovala výše zmíněné účinnosti a navíc obsahovala ty kmeny, se kterými se letos pacienti opravdu setkali.

Únor 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 11.03.2013 | Ostatní

V USA se rozhořel boj zástupců spotřebitelských skupin a průmyslu proti těm biotechnologickým firmám (podle New York Times např. firmy Amgen a Genentech), které lobují za přijetí legislativy omezující přístup tzv. biosimilars na trh. Farmaceutům by mělo být zakázáno zaměnit těmito léky originální představitele tzv. biologické léčby. Podobnou legislativu např. přijal zákonodárný sbor státu Virginie poměrem hlasů 91:6. Tato legislativa by mohla interferovat s připravovanými standardy federální FDA. Cílem je pochopitelně ztížit přístup levnější varianty léčby na trh. „Ohroženými“ originálními léky, které jsou určeny k léčbě revmatoidní arthritidy, patří Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) a v onkologii používané Herceptin (trastuzumab), Avastin (bevacizumab).

Podle konzultantské firmy IDEA Pharma, která již potřetí zveřejňuje svůj Productive Innovation Index, je v čele společností schopných úspěšně komercializovat objevené nové molekuly farmaceutická firma Johnson and Johnson. Firma obsadila první místo hlavně díky svému novému léku na léčbu karcinomu prostaty Zytiga (abiraterone).

Mýty, domněnky a fakta o obezitě

Článek - 4.03.2013 | Ostatní

Když v současnosti nejprestižnější a nejcitovanější časopis v oblasti medicíny New England Journal of Medicine, který týdně čte 600 tis. (!) čtenářů prakticky ve všech zemích světa, opublikuje článek o jednom z nejpalčivějších zdravotních problémů dnešního světa a „Mýty a domněnky o obezitě“, tak to zaslouží naší pozornost (K.Casazza et al). Mýtus je definován jako přesvědčení, proti jehož platnosti existují relevantní data a domněnka jako přesvědčení, pro které chybí přesvědčivé důkazy.

Mýtus č.1: Malé a setrvalé změny v příjmu a výdeji energie vedou k významným a dlouhodobým změnám v tělesné hmotnosti. Tento mýtus se opíral o 50 let staré tzv.“pravidlo 3500 kcal“, kdy se změna tělesné hmotnosti o 1 libru (450 g) odpovídá kumulativní změně příjmu o 3500 kcal. Zjistilo se, že reakce tělesné hmotnosti na změnu příjmu nebo výdeje energie, je značně individuální proces.

Lze nahradit efekt statinů sportem?

Článek - 27.02.2013 | Ostatní

Na tuto lákavou myšlenku pro ty, kteří váhají nad trvalým užíváním hypolipidemické medikace v rámci primární prevence, nás přivádí výsledky studie uveřejněné v únorovém čísle časopisu Lancet od Petera F. Kokkinose a spolupracovníků.

Studie měla za svůj primární cíl prokázání účinnosti kombinovaného efektu užívání statinů a fyzické aktivity u cca 10 tis. vojenských veteránů s poruchou lipidového metabolismu při průměrném desetiletém sledování.  Z pozorovaných osob, převážně mužů, s průměrným věkem cca 59 let, jich v průběhu 10letého sledování zemřelo 2318.